Rapport, deel B

Deel B benoemt de punten die een energiebesparingsrapport moet bevatten. De checklist behorend bij deel B is bedoeld om een controle uit te voeren op de volledigheid van het rapport. Een ander format is het sjabloon Onderzoeksplicht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit sjabloon is te downloaden via Onderzoeksplicht energiebesparing vanaf 2023 (rvo.nl).

Algemene gegevens

Bij de algemene controle gaat het om een controle op standaardgegevens, en volledigheid.

Standaardgegevens bedrijf

 • bedrijfsnaam en adresgegevens van het bedrijf
 • sector
 • registratienummer Kamer van Koophandel van diegene die de activiteit verricht, als diegene is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Standaardgegevens rapport

 • datum rapport
 • versienummer rapport
 • status rapport
 • inhoudsopgave

Standaardgegevens energie-adviseur

 • naam en adresgegevens van de betrokken energie-adviseur(s)

Samenvatting

De samenvatting benoemt de belangrijkste elementen uit het rapport:

 • een omschrijving van de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder
 • de indeling in zekere en onzekere maatregelen
 • de besparingsomvang van de maatregelen (in kWh, m3 of GJ)
 • de daarmee gepaarde energie-besparingsverbetering (in %)
 • de terugverdientijd
 • het geplande jaar van uitvoering

Inleiding

 • kader van het onderzoek (Activiteitenbesluit milieubeheer, vergunning of project)
 • scope van het onderzoek (de ruimtes en processen van het bedrijf die zijn meegenomen)

Beschrijving van het bedrijf

Dit onderdeel bevat een beschrijving van gebouwen, voorzieningen, installaties, activiteiten en processen.

Bedrijfsinterne en –externe factoren

 • Bedrijfsinterne en –externe factoren
  • buitentemperatuur
  • schaalgrootte/capaciteitsbezetting
  • productspecificaties
  • graaddagen
  • grondstofsamenstelling
  • wet- en regelgeving
  • etc.
 • de volgorde van belang van de bedrijfsinterne en –externe factoren
 • een vermelding als er geen invloedsfactoren zijn

  Productieproces

 • omschrijving van het productieproces

Toelichting energiegebruik

Bij het inventariseren van het energiegebruik wordt duidelijk op welk moment welke energie wordt gebruikt.

 • Overzichten van alle energiestromen:
  • elektriciteit
  • gas
  • stadsverwarming
  • kou uit koudenet
  • huisbrandolie
  • anders
  • benoeming van eventuele reststromen
 • Trendanalyses van de voorgaande genoemde stromen
  • het daggebruik
  • het nachtgebruik
  • het totaalgebruik
  • gebruik per oppervlakte
  • de nullast
  • de basislast
  • jaargebruik van het meest recente jaar
 • Kosten
  • hoeveelheden
  • beoordeling en analyse van de hoogste kosten
 • Maandelijkse energiegebruiken
  • analyse van de maandelijkse energiegebruikers
 • Referentiebronnen bij een vergelijking van de kentallen
 • Inzicht in de verhouding van het representatieve energiegebruik ten opzichte van de 'norm' energiegebruik van vergelijkbare activiteiten
 • Begin- en einddatum van de meetperiode van het energiegebruik
 • Normale bedrijfsomstandigheden tijdens het toetsmoment
 • Juiste toepassing van de energieprijs
 • Correcte energieprijzen
 • De energierekening is bij het onderzoeksrapport gevoegd
 • Rapport is consistent met werkelijkheid binnen bedrijf

Energiebalans

De energiebalans laat in één oogopslag zien welke energiestromen er zijn en hoe ze zijn onderverdeeld energiedragers en functie.

 • Een schematisch overzicht van de volgende energiestromen, inclusief de grootte:
  • in– en uitgaande
  • eigen opwekking
  • inkoop
  • doorlevering aan derden
  • warmteverlies door waterlozingen en rookgassen
 • Cijfers gebaseerd op:
  • metingen
  • schattingen
 • Een onderverdeling naar functies
 • Een analyse van de balansen
 • Het gecumuleerde gebruik van de groepen dat overeenkomt met het meest recente jaargebruik
 • Omzettingsrendementen van de ene naar de andere energiedrager
 • Rendementsmetingen aan stookinstallaties zijn uitgevoerd in het stookseizoen
 • Niet meer dan 10% van het gebruik in de groep 'diversen' of 'overigen'
 • Een nadere analyse van functies die meer dan 25% van een energiesoort bedragen
 • Tabel (of taartdiagram) met energiedragers in rijen en energiefuncties in kolommen
  • verdeling energiegebruik naar energiedragers in rijen
  • verdeling energiegebruik naar functies in kolommen
 • Weergave in absolute getallen (m3, kWh of GJ)
 • Uitwerking met in een matrix

Indeling van de maatregelen

Door de maatregelen in te delen is te zien bij welke functie en categorie ze toepasbaar zijn. Eveneens is duidelijk welke maatregelen zeker zijn.

 • Een overzicht van de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder
 • De plaats waar de maatregel toepasbaar is
 • Het bedrijfsonderdeel waar de maatregel toepasbaar is
 • De geraamde totale kosten van de maatregel
 • De energiebesparing (kWh, m3 of GJ)
 • Doorvoering op natuurlijk vervangingsmoment
 • De terugverdientijd
 • Overzicht van good housekeeping maatregelen
 • De besparing is substantieel (2 à 15%)
 • Een onderbouwing als de besparing minder is dan 2 à 15%
 • Opsomming van eerder genomen maatregelen
 • De erkende maatregelen uit de database Energiebesparing en Winst zijn benoemd als standaardmaatregelen
 • Er is een reden genoemd voor het niet doorvoeren van voor de hand liggende maatregelen
 • Een motivatie voor de keuze van de maatregelen
 • Een overzicht onzekere maatregelen
 • de te nemen stappen om de haalbaarheid van de onzekere maatregelen te onderzoeken
 • Een overzicht van de niet haalbare maatregelen
 • Een overzicht van de kansrijke maatregelen voor de toekomst
 • Het verwachtte vervangingsmoment installaties

Energiezorg

Bij het toepassen van energiezorg binnen een bedrijf, moet het op een aantal zaken letten.

Bedrijfsvoering van het energiemanagement

 • Borging van de continue aandacht voor energiezorg
 • Aandacht voor een regelmatige evaluatie van het energiezorgsysteem
 • Registratie van de genomen energie-efficiency maatregelen
 • Vastlegging van de resultaten van de genomen maatregelen
 • Rapportage van de resultaten:
  • intern aan medewerkers
  • intern aan (eind)verantwoordelijken
  • in een niet openbare externe rapportage aan de branchevereniging
  • in een openbare externe rapportage
 • Bedrijfsdoelstelling voor energiebesparing

Verantwoordelijkheden

 • Benoeming energiecoördinator
 • De eindverantwoordelijke voor energiezorg
 • Een beoordeling van het zorgsysteem door de eindverantwoordelijke
 • De taken en verantwoordelijkheden van de energiecoördinator

Bemetering

 • Indeling van de meters
 • Hoofdmeters
  • belangrijke deelstromen elektriciteit (kW)
  • aardgas (m3)
 • Plannen voor uitbreiding van de meters

Het energieregistratiesysteem

 • Een omschrijving van het energieregistratiesysteem
 • De frequentie van registratie
 • De overeenstemming tussen frequentie van registratie en hoogte van het energiegebruik
 • De wijze van analyse van het geregistreerde gebruik
 • De wijze van communicatie van analyseresultaten van het geregistreerde gebruik
 • Een omschrijving van de correctieve en preventieve maatregelen bij storing

Toetsing aan bronnen

De energie-adviseur raadpleegt meerdere bronnen tijdens het onderzoek.

 • De geraadpleegde bronnen
 • Database Energiebesparing en Winst
 • BREF Energy Efficiency
 • Relevante BREFs
 • Andere bronnen
 • De toekomstvisie van de sector door de branche
 • Maatregelenlijst van sector, generiek en specifiek
 • De niet gebruikte maar wel geraadpleegde bronnen
 • De reden van het niet toepassen van geraadpleegde bronnen

Conclusie en aanbevelingen

De conclusie bevat de belangrijkste aanbevelingen en een planning.

 • Een advies over de te gebruiken energiesoort(en) met de prijs per eenheid
 • Een overzicht van de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder
 • Een overzicht van de good house keeping maatregelen
 • De te realiseren besparing
 • Investeringskosten
 • Besparing op jaarbasis
 • Besparing in aan aardgasequivalenten (kW, m3 of GJ)
 • Een overzicht van de niet haalbare maatregelen
 • De reden waarom maatregelen als niet haalbaar zijn bestempeld
 • Een (voorlopige) planning van invoering van de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder

Plan van aanpak

 • Het plan van aanpak waarin het onderzoek resulteert:
  • een beschrijving van de aanbevolen maatregelen
  • het tijdspad van implementatie van de maatregelen
  • de investeringskosten van de maatregelen (correcte toepassing van de terugverdientijd)
  • de verwachte energiebesparing
 • Volgorde van prioriteit
 • Opsomming per maatregel wanneer investering zinvol is
 • Een overzicht van financiële ondersteuningsmogelijkheden
 • Een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten
 • Een energiebalans waarin minimaal 90% van de energiestromen wordt verklaard
 • Jaar van doorvoering van de maatregelen