Beschrijving van het bedrijf

Een goede beschrijving van de gebouwen, voorzieningen, installaties, werkzaamheden en handelingen en processen is de basis van het energiebesparingsonderzoek. Vanuit deze inventarisatie bepaalt de energie-adviseur de besparingsmogelijkheden. Eventueel maakt de energieprofielaanpak deel uit van het onderzoek. Een energieprofiel brengt het energetisch gedrag van een gebouw, inclusief de installaties, in beeld. Het zet de werkelijke gemeten verbruikswaarden uit tegen bijvoorbeeld de buitentemperatuur of de bezettingsgraad. Onjuiste of verlopen instellingen van installaties, defecte installatie-onderdelen of een gewijzigd verbruik van een gebouw komen hierdoor aan het licht.

In dit onderdeel komen de volgende onderdelen aan bod:

Gebouwen

Het energieverbruik is afhankelijk van de typische kenmerken van een gebouw, daarom benoemt het rapport deze. De beschrijving van het gebouw omvat onder meer:

 • Het bouwjaar
 • De datum van latere aanbouw
 • Beschrijving van de functie
 • De ligging
 • De vorm
 • De oppervlakte (bvo)
 • De inhoud
 • De gebruikte materialen
 • Informatie over de isolatie
 • Deuren en ramen (als deze van belang zijn)
 • In geval van huur:
  • de contracttermijn
  • de gemaakte afspraken over energiebesparing

Het laatste punt is van belang voor de uitvoer van de maatregelen. Een vuistregel is dat degene die de mogelijkheid heeft de situatie aan te passen ook verantwoordelijk is voor de realisatie van de energiebesparende maatregelen.

De aan bedrijfsvoering verbonden (proces)maatregelen zijn meestal voor rekening van het bedrijf. De maatregelen aan de gebouwschil voor rekening van de verhuurder.

Gebouwgebonden installaties

Dit onderdeel van het rapport geeft inzicht in het energieverbruik van de processen, de installaties en de voorzieningen. Het omvat:

 • De wijze van functietoepassing, zoals:
  • verwarmen; centrale verwarming, stadsverwarming, etc.
  • verlichten; LED-verlichting, gloeilampen, etc.
  • etc.
 • Een omschrijving van de regelingen en de regelstrategie van de installaties
 • De functieverdeling (verlichting, ventilatie, verwarming, etc.)
 • De economische levensduur
 • Gebouwgebonden energiefuncties
 • Procesgebonden energiefuncties

Zie voor de detailopsomming de checklist.

Bedrijfsinterne en –externe factoren

Het rapport beschrijft de belangrijkste bedrijfsinterne en –externe factoren die het energieverbruik beïnvloeden. Denk hierbij aan buitentemperatuur, schaalgrootte/capaciteitsbezetting, productspecificaties, graaddagen, grondstofsamenstelling en wet- en regelgeving. Ook als er geen belangrijke invloedsfactoren zijn, is dat hier vermeld. Als er meer factoren zijn, geeft het bedrijf de volgorde van belang aan. Vaak heeft de branche-organisatie onderzoek gedaan naar deze invloedsfactoren en kan de energie-adviseur hier te rade gaan.

Productieproces

Als er sprake is van een productieproces, geeft dit hoofdstuk daarvan een beschrijving. Eventueel is de procesbeschrijving geïllustreerd met een processchema. De procesbeschrijvingen in combinatie met de energieverbruiksanalyse geven het bedrijf en het bevoegd gezag inzicht in de energiesituatie van het bedrijf.


Voorzieningen, installaties en processen

Voorzieningen zijn bijvoorbeeld de verwarming, koeling, verlichting, etc.

Installaties

Installaties zijn alle installaties binnen het bedrijf, onderdelen van het productieproces, stookinstallaties etc.

Werkzaamheden en handelingen

Werkzaamheden en handelingen zijn alle activiteiten binnen een bedrijf. Hierbij hoort ook het heen en weer lopen van mensen etc.

Processen

Processen gaat over hele productieproces van A tot Z, zich niet beperkend tot één onderdeel.