Energiezorg

Energiezorg ontbreekt nog bij veel bedrijven. Toch is dit een belangrijk hoofdstuk van het rapport. Zonder energiezorg is namelijk geen duurzame verbetering van de energiesituatie mogelijk. Als het bedrijf nog geen energiezorgsysteem heeft is het raadzaam om in het rapport aanbevelingen op te nemen voor het opzetten van een goed duurzaamheidsbeleid.

Bedrijfsvoering van het energiemanagement

Het besparen van energie is een continu proces. Het bedrijf moet daarom aantoonbaar maken dat het hier voortdurend aandacht voor heeft. In het besparingsrapport is daarvan beschreven hoe het bedrijf daar invulling aan geeft.

Voorkomen van onnodig energieverbruik is hiervan een onderdeel. Net als de registratie van de genomen maatregelen, de resultaten en een rapportage van de resultaten.

Een bedrijf met zorg voor energiebesparing neemt voortdurend acties om het verbruik te verminderen. Onder meer door steeds aandacht voor gedragsmaatregelen te hebben. Het is een onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarom benoemt het rapport de bedrijfsdoelstelling voor energiebesparing.

Verantwoordelijkheden

Een bedrijf met een energiezorgsysteem, heeft ook een energiecoördinator. Het is bekend wat zijn verantwoordelijkheden zijn en wie eindverantwoordelijk is. De eindverantwoordelijke beoordeelt het zorgsysteem.

Op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kunt u meer informatie vinden over energiemanagement voor MJA3- en MEE-deelnemers. RVO.nl ondersteunt bedrijven en organisaties die energiemanagement in hun organisatie willen invoeren.

Bemetering

Het rapport beschrijft de wijze van bemetering. De energiebalans in matrixvorm is hiervoor een handig hulpmiddel. Hoofdstuk 4 van de RVO-publicatie Format energie efficiëntieplan MEE gaat hier op in. Sommige bedrijven hebben alleen hoofdmeters, een elektriciteitsmeter (kWh), een aardgasmeter (m3) en een drinkwatermeter (m3). Steeds meer bedrijven meten naast deze drie hoofdstromen ook de belangrijke deelstromen. Zo kan een aardgasmeter per stoomketel het verbruik van de stoomketel exact weergeven. Stoommeters geven het stoomverbruik van diverse deelprocessen in de fabriek weer en daarmee ook het ketelrendement.

Het is mogelijk om een uitbreiding van meters op te nemen als zekere maatregel. Ze geven inzicht in het verbruik, maar besparen zelf geen energie.

Registratiesysteem

Veel bedrijven hebben een registratiesysteem. In dat geval bevat het rapport een beschrijving. Net als de analysemethode en de meetfrequentie en -registratie. Bij voorkeur zijn deze in overeenstemming met de hoogte van het energieverbruik. Bij een hoog energieverbruik hoort een hogere registratiefrequentie.

Verder is er aandacht voor de communicatie van de analyseresultaten van het geregistreerd verbruik. Welke personen worden wanneer op de hoogte gesteld en door wie? Bij eventuele hapering van het systeem beschrijft het rapport hoe het bedrijf bepaalt welke correctieve acties en preventieve maatregelen mogelijk zijn.