Opzet en uitvoering onderzoek

Dit onderdeel beschrijft de te volgen aanpak en onderzoeksmethode om tot de besparingsmogelijkheden te komen. In deze fase verzamelt de energie-adviseur informatie over het bedrijf en volgt daarbij de hier benoemde stappen.

Verzamelen van informatie

Als het bedrijf de opdracht aan het adviesbureau heeft verleend, dan is de eerste stap om informatie te verzamelen over het bedrijf. Het gaat dan onder meer om de werking van de processen en activiteiten binnen het bedrijf. Na analyse van de informatie heeft de adviseur een beeld van het energieverbruik. Hierna kan hij de besparingsopties in kaart brengen. De te verzamelen informatie omvat onder meer:

 • Interviews met installatiegebruikers
 • Inventarisatie van de technische ruimtes: procesinstallaties, stoom, perslucht, elektrische aandrijfsystemen, technische isolatie, etc.
 • Instelwaarden van regelapparatuur: schakeltijden, temperaturen, toerental, etc.
 • Inventarisatie van mogelijke good housekeeping maatregelen
 • Grafieken van de resultaten van uitgevoerde metingen. Ze hebben een duidelijke tijdsaanduiding, zo mogelijk per dag. Dit omdat bepaalde parameters per seizoen veranderen (zoals temperatuur en luchtvochtigheid)
 • Aanvullende metingen: licht, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, afgenomen elektrisch vermogen, etc.
 • Analyse van de grafieken
 • Analyse van de energienota’s
 • De in het verleden genomen maatregelen

Gedragingen van personeel

Gedragingen van personeel kunnen van invloed zijn op het energieverbruik. Voor dit doel kan de onderzoeker verschillende informatiebronnen raadplegen:

 • De facilitaire dienst en verbruikers
 • Onderhoudsplanning op korte en lange termijn

Selectie van aandachtspunten

De volgende stap is de inventarisatie van de belangrijkste energieverbruikers binnen het proces. Belangrijk zijn apparatuur en activiteiten met een energieverbruik van meer dan 5% van het totale energieverbruik.
Bij de selectie houdt de energie-adviseur rekening met:

 • De omvang van het verbruik
 • Het opgestelde en gevraagde vermogen
 • De mogelijkheden voor het behalen van besparingen

Toekomstige bedrijfsontwikkelingen

Neem bij de inventarisatie van de processen, installaties en voorzieningen alvast de bedrijfsplannen mee. De ontwikkelingen in een bedrijf staan namelijk niet stil. De onderzoeker houdt hier rekening mee bij het opstellen van het rapport. De uitkomst van het wel of niet rendabel zijn van een maatregel kan hierdoor namelijk anders uitvallen.
Toekomstige bedrijfsontwikkelingen om rekening mee te houden:

 • Omzetverhoging
 • Oppervlaktevergroting
 • Verhuizing
 • Nieuwe producten, activiteiten of processen
 • Nieuwe energiedragers
 • Bedrijfsonderdelen aantrekken of afstoten
 • Uitbreiding

Onderzoek naar verbeteropties

De adviseur bespreekt de verzamelde informatie en aandachtspunten met medewerkers van het bedrijf. Hierbij is van belang dat het proces van het onderzoek naar de besparingsmogelijkheden wordt meegenomen. Dit maakt duidelijk waarom bespaaropties wel of niet zijn opgenomen. Op basis hiervan komen er verbeteropties voor het bedrijf naar voren. De energie-adviseur bespreekt deze met de medewerkers.

Opstellen energiebesparingsplan

In het rapport staan de resultaten van de inventarisatie, de selectie van de aandachtspunten en een beschrijving van de verbeteropties. Aan de hand van de punten hierboven stelt de adviseur een rapport en een energiebesparingsplan op.
Eventueel volgt een presentatie van het plan aan het management en na verloop van tijd een opvolgingsgesprek door de adviseur. Dit kan de betrokkenheid vergroten.