Sectorafwijkende activiteiten of gebouwtypen

Activiteiten per bedrijfstak

Als een inrichting kiest voor de erkende maatregelensystematiek om aan de verplichting te voldoen, dan kiest het de lijst van één bedrijfstak. In de lijst staan de SBI-codes van de sectoren die onder de bedrijfstak vallen en waarvoor de erkende maatregelenlijst geldt.

Afwijkende activiteiten

Soms zijn er afwijkende activiteiten of gebouwtypen binnen de inrichting. Bijvoorbeeld specifieke activiteiten van een andere branche of afwijkende gebouwtypen: een eetruimte, een sportzaal en een slaapgelegenheid. Er is dan een bijzondere situatie ontstaan waarvoor geen lijst met erkende maatregelen is. Er kan dan worden teruggevallen op de normale energiebesparingsplicht. De lijsten zijn wel geschikt als inspiratie voor de te nemen maatregelen. De lijst van de bedrijfstak voor de hoofdactiviteiten binnen de inrichting. Voor afwijkende activiteiten de lijst die deze beschrijven.

Van belang is dan goed overleg tussen de inrichting en bevoegd gezag over de te nemen maatregelen.