Zorgplicht

Het Activiteitenbesluit heeft een algemeen zorgplichtbeginsel (artikel 2.1) voor de 'drijver van de inrichting'. Er moet binnen een inrichting een doelmatig gebruik van energie zijn.

De besparingsverplichting is uitputtend omdat artikel 2.15 klein-, midden-, en grootverbruikers noemt. Door de uitputtendheid is het niet mogelijk (extra) maatwerkvoorschriften te stellen via de zorgplicht. Een uitzondering hierop vormt de situatie waarbij er 'duidelijke energieverspilling' is.

Energiebesparende maatregelen voor vervoer zijn geen onderdeel van het Activiteitenbesluit en de erkende maatregelensystematiek. Het Activiteitenbesluit richt zich op inrichtingen. Vervoer is geen onderdeel van de inrichting. De Handreiking Vervoermanagement (november 2017) geeft wel inzicht in de manier waarop invulling te geven aan de Zorgplicht van Wm en het Activiteitenbesluit.