Energiebesparing in de wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving heeft verschillende uitgangspunten en normen voor energiebesparing. Hier houdt de toezichthouder rekening mee bij toezicht en handhaving op energiebesparing. Dit onderdeel van de handreiking richt zich op deze punten. Het geeft een uitleg over de van toepassing zijnde wetteksten in de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en de -regeling.

Het gaat vooral om:

De handreiking gaat dieper in op de relevante wetteksten bij de volgende onderdelen:

Naast de Wet milieubeheer is er meer relevante wetgeving voor energie.

Energie en gebouwen

Voor overzicht van de energiewetgeving bij gebouwen gaat u naar de website van het Platform Duurzame Huisvesting. Het Platform biedt daar het Kompas Energiewetgeving Gebouwen aan. Dit handige hulpmiddel geeft overzicht van de complexe energiewetgeving. U ziet precies welke wetten en regels van toepassing zijn op bestaande utiliteitsgebouw(en).

Energy Efficiency Directive

De EED (de Europese Energie-Efficiency Richtlijn) gaat onder meer over de verplichting voor ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Nederland heeft deze plicht geregeld in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie.

Heeft u een onderneming met meer dan 250 fte personeel? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit mogelijk op u van toepassing.

Meer over de EED kunt u lezen op de pagina: Kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn op de website van RVO. Op deze pagina vindt u ook een stappenplan.

De EED en de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit zijn los van elkaar staande regelingen:

  • EED gaat over een auditverplichting. Het in kaart brengen van de mogelijke energiebesparende maatregelen.
  • Activiteitenbesluit verplicht het nemen van de maatregelen.

Het voldoen aan de auditverplichting uit de EED ontslaat een bedrijf of instelling niet van de plicht uit het Activiteitenbesluit. Andersom is dat ook niet het geval. Het bevoegd gezag kan wel besluiten een gedeeltelijke vrijstelling te geven.

De verplichting van de energie-audit vervalt als de drijver een energiebesparingsonderzoek heeft laten uitvoeren. In artikel 7 van de implementatieregeling is dit geregeld. Voor meer informatie over de EED gebruikt u de werkinstructie EED.

De EED gaat, naast de maatregelen voor energiebesparing, ook in op vervoermanagement.

Vervoermanagement

Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Vervoermanagement moet de milieugevolgen van alle verkeer en vervoer van en naar 'de inrichting' (een bedrijf, een industrieterrein, een school of ziekenhuis) zo veel mogelijk terugdringen. Het gaat dan om alle zakelijke verkeer, van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen. Hier kunt u meer over lezen in de Handreiking Vervoermanagement.