Energiebesparing in de wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving reikt verschillende uitgangspunten en normen aan. Hier houdt de toezichthouder rekening mee bij toezicht en handhaving op energiebesparing. Dit onderdeel richt zich op deze punten. Het geeft een uitleg over de van toepassing zijnde wetteksten in de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en de -regeling.

Het gaat vooral om:

De Handreiking gaat dieper in op de relevante wetteksten bij de volgende onderdelen:

Voor overzicht in de energiewetgeving gaat u naar de website van het Platform Duurzame Huisvesting. Het Platform biedt daar het Kompas Energiewetgeving Gebouwen aan. Dit handige hulpmiddel geeft overzicht in de complexe energiewetgeving. U ziet precies welke wetten en regels van toepassing zijn op bestaande utiliteitsgebouw(en).

Energy Efficiency Directive

De EED (de Europese Energie-Efficiency Richtlijn) gaat onder meer over de verplichting voor ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Nederland heeft deze plicht geregeld in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie. Meer over de EED kunt u lezen op de pagina: Kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn op de website van RVO. Op deze pagina vindt u ook een stappenplan.

De EED en de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit zijn los van elkaar staande regelingen. De EED betreft een auditverplichting. Dus het in kaart brengen van de mogelijke energiebesparende maatregelen. Het Activiteitenbesluit bepaalt het daadwerkelijk treffen van de maatregelen. Het voldoen aan de auditverplichting uit de EED ontslaat een bedrijf of instelling niet van de plicht uit het Activiteitenbesluit. Andersom is dat ook niet het geval. Het bevoegd gezag kan wel besluiten een gedeeltelijke vrijstelling te geven.

De verplichting van de energie-audit vervalt als de drijver een energiebesparingsonderzoek heeft laten uitvoeren zoals gesteld in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Dit is geregeld in artikel 7 van de implementatieregeling. Deze handreiking gaat niet in op de werking van de EED. Op deze pagina vindt u ook een werkinstructie.

De EED gaat ook in op vervoersmanagement. Hier kunt u meer over lezen in de Handreiking Vervoermanagement (november 2017).

Vervoersmanagement

Energiebesparing op vervoer is geen onderdeel van het Activiteitenbesluit. Wel kunt u meer over het onderwerp lezen op onze webpagina over dit onderwerp.

Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Vervoermanagement moet de milieugevolgen van alle verkeer en vervoer van en naar 'de inrichting' (een bedrijf, een industrieterrein, een school of ziekenhuis) zo veel mogelijk terugdringen. Het gaat dan om alle zakelijke verkeer, van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen.