Energiebesparing in de wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving heeft verschillende uitgangspunten en normen voor energiebesparing. Hier houdt de toezichthouder rekening mee bij toezicht en handhaving op energiebesparing. Dit onderdeel van de handreiking richt zich op deze punten. Het geeft een uitleg over de van toepassing zijnde wetteksten in de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en de -regeling.

Het gaat vooral om:

De handreiking gaat dieper in op de relevante wetteksten bij de volgende onderdelen:

Naast de Wet milieubeheer is er meer relevante wetgeving voor energie.

Energie en gebouwen

Voor een overzicht van de energiewetgeving bij gebouwen gaat u naar de website van het Platform Duurzame Huisvesting. Het Platform biedt daar het Kompas Energiewetgeving Gebouwen aan. Dit handige hulpmiddel geeft overzicht van de complexe energiewetgeving. U ziet precies welke wetten en regels van toepassing zijn op bestaande utiliteitsgebouw(en).

Energy Efficiency Directive

De EED (de Europese Energie-Efficiency Richtlijn) gaat onder meer over de verplichting voor ondernemingen om een energie-audit uit te voeren.

De regelgeving voor en de uitvoering van de energie-audits is per 1 juli 2019 gewijzigd.

Het voldoen aan de auditverplichting uit de EED ontslaat een bedrijf of instelling niet van de plicht uit het Activiteitenbesluit. Andersom is dat ook niet het geval. Een bedrijf kan wel een vrijstelling hebben.

De EED gaat, naast de maatregelen voor energiebesparing, ook in op vervoermanagement.

Vervoermanagement

Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Vervoermanagement moet de milieugevolgen van alle verkeer en vervoer van en naar 'de inrichting' (een bedrijf, een industrieterrein, een school of ziekenhuis) zo veel mogelijk terugdringen. Het gaat dan om alle zakelijke verkeer, van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen. Hier kunt u meer over lezen in de Handreiking Vervoermanagement.