De Activiteitenregeling

Deze paragraaf gaat in op de Activiteitenregeling. De Activiteitenregeling is een uitwerking van het Activiteitenbesluit. Het omschrijft hoe de drijver van de inrichting kan voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit. Aan de orde komen:

Erkende maatregelen

In afdeling 2.5, 'Energiebesparing' van de Activiteitenregeling is artikel 2.16 opgenomen. Het verwijst naar de erkende maatregelen voor energiebesparing. In bijlage 10 bij de Activiteitenregeling zijn de erkende maatregelen opgenomen. Hiermee kan de drijver aan de energiebesparingsverplichting voldoen. Alle erkende maatregelen voor energiebesparing hebben op het niveau van hun bedrijfstak een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Door het treffen van alle erkende maatregelen voor een bepaalde bedrijfstak voldoet een inrichting aan de energiebesparingsverplichting.

Het toezicht beperkt zich dan tot het vaststellen of de erkende maatregelen inderdaad zijn getroffen, juist worden uitgevoerd en beheerd en onderhouden. Voor ondernemers die de erkende maatregelenlijst niet gebruiken, verandert er niets ten opzichte van de situatie die tot najaar 2015 gold. De al bestaande verplichting uit artikel 2.15 blijft bestaan. Kortom, bij ondernemers die er voor kiezen geen gebruik te maken van de maatregelenlijst, houdt het bevoegd gezag toezicht volgens artikel 2.15.

De erkende maatregelen uit artikel 2.16 van de Activiteitenregeling zullen periodiek geactualiseerd worden.

Gelijkwaardig Alternatieve maatregelen

Het kan zijn dat een ondernemer voor één van de maatregelen toch kiest voor een gelijkwaardige alternatieve maatregel. Om welke reden dan ook.

Een gelijkwaardig alternatief is geen erkende maatregel. Het is een maatregel die gelijkwaardig of beter is binnen die activiteit of dat type maatregel. Een alternatieve maatregel voor verlichting, kan alleen maar vervangen worden door een andere verlichtingsmaatregel. Vervangen voor bijvoorbeeld een verwarmingsmaatregel is niet mogelijk.

Een drijver van een inrichting kan kiezen voor andere energiebesparende maatregelen dan de erkende maatregelen (uit bijlage 10 bij de Activiteitenregeling). De getroffen maatregel voldoet dan aan het doelvoorschrift in het Activiteitenbesluit en is gelijkwaardig (of zelfs beter) dan de erkende maatregelen. Het staat de drijver daarbij vrij om te kiezen voor energiebesparende maatregelen die een langere terugverdientijd hebben dan 5 jaar. Het gaat namelijk niet om de terugverdientijd, maar om de hoeveelheid energie die de inrichting bespaart.

Deze keuzes zijn de eigen verantwoordelijkheid van de drijver van de inrichting. Vooraf hoeft de drijver geen toestemming van het bevoegd gezag te vragen. Het is wel nuttig om discussie achteraf te voorkomen. Bij twijfel aan de gelijkwaardigheid van de maatregel gaan het bevoegd gezag en de ondernemer met elkaar in gesprek. Hierbij bekijken ze de technische achtergrondinformatie van de maatregel.

Als het bevoegd gezag meent dat de maatregel niet gelijkwaardig is aan de erkende maatregel, is het aan het bevoegd gezag om dat aannemelijk te maken. De drijver overhandigt daartoe de van toepassing zijnde beschikbare informatie aan het bevoegd gezag.

Door het toepassen van gelijkwaardige alternatieve maatregelen wijkt de drijver af van bijlage 10 bij de Activiteitenregeling. Daarmee is niet meteen de erkende maatregelaanpak van tafel. Eventuele discussie gaat alleen over deze ene alternatieve maatregel.

Doelmatig beheer en onderhoud

De maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) zijn een belangrijk onderdeel van het toezicht op erkende maatregelen voor energiebesparing. Aandacht voor dergelijke maatregelen borgt ‘het succes’ van de erkende maatregel. Hierdoor wordt de energiebesparing daadwerkelijk bereikt en verdient de investering zich echt terug.

De ondernemer moet alle getroffen energiebesparende maatregelen juist gebruiken en onderhouden. DBO-maatregelen zijn eigenlijk bijbehorende maatregelen van de erkende maatregelen. Ze geven aan hoe de erkende maatregel te beheren en te onderhouden.

De kennisbank Energiebesparing en Winst bevat alle erkende maatregelen (de beschrijving is uitgebreider dan in bijlage 10 bij de Regeling). De DBO-maatregelen zijn ook opgenomen in de database als onderdeel van de erkende maatregelen. De DBO-maatregelen zijn in overleg met het bedrijfsleven en het bevoegd gezag opgesteld.

De toezichthouder neemt DBO mee in zijn oordeel over naleving van de energiebesparingsverplichting. Uiteraard hoort ook een gelijkwaardige alternatieve maatregel doelmatig beheerd en onderhouden te worden. Anders dan bij de erkende maatregelen is niet vooraf vast te stellen hoe DBO er bij deze alternatieve maatregel uit ziet. Vooraf is nu eenmaal niet bekend welke alternatieve maatregelen de drijver zal treffen.

De lijst met DBO-maatregelen kunt u vinden op de pagina "Erkende maatregelen" onder de kop "Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)".

Hier vindt u een volledige lijst met DBO-maatregelen en de DBO-maatregelen per bedrijfstak.


Uw onderwerpen