Inleiding erkende maatregelen energiebesparing

In het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) zijn erkende maatregelen energiebesparing gepresenteerd. Eén van de belangrijke doelen van het akkoord is om met elkaar een extra bijdrage te leveren aan energiebesparing.

De partijen van het akkoord spraken af om het nemen van energiebesparende maatregelen aan te moedigen. Het gaat om maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen.

De afspraak was om 'erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing' op te stellen. Deze lijsten geven invulling aan de wettelijke verplichting voor energiebesparing. Vanaf 2008 staat deze verplichting in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Met de erkende maatregellijsten is het voor bedrijven en organisaties makkelijker te voldoen aan de verplichting uit artikel 2.15. Voor bevoegde gezagen is het makkelijker om toe te zien of iemand zich houdt aan de verplichting. De overheid verwacht dat hiermee een hogere energiebesparing mogelijk is. De lijsten met energiebesparende maatregelen leveren zo een belangrijke bijdrage aan het doel van extra energiebesparing bij inrichtingen.

De maatregellijsten zijn in 2019 geactualiseerd en gepubliceerd in de Activiteitenregeling milieubeheer.

Doel handreiking

De handreiking biedt de toezichthouder en het bedrijfsleven duidelijkheid hoe te voldoen aan de verplichting uit de wet om energie te besparen. Dit kan door de erkende maatregellijsten te gebruiken.

Het document heeft geen juridische status maar legt de geldende regels uit. De handreiking gaat over erkende maatregelen en het toezicht daarop is in die zin beperkt. Bovenop de erkende maatregelen is namelijk vaak meer energiebesparing of bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie mogelijk. Een bedrijf kan daar voor kiezen. De toezichthouder kan dit niet afdwingen, wel stimuleren.

De handreiking gaat niet over die situaties waarbij de drijver geen gebruik maakt van de erkende maatregelaanpak. De handreiking gaat bewust niet in op voorbeelden uit de praktijk die niet in de regelgeving zijn uitgelegd:

  • Hoeveel fasering staat artikel 2.15 toe?
  • Hoe houd je rekening met lokale omstandigheden?
  • Hoe ga je om met verhuizingen of aflopende huurcontracten?

Het is aan het bevoegd gezag en de ondernemer om hier goede afspraken over te maken.

Leeswijzer

Het hoofdstuk 'Kort overzicht' zet de belangrijkste onderdelen van de erkende maatregelenaanpak op een rij. Dit hoofdstuk richt zich vooral op lezers die een snel overzicht willen hebben van hoe het werkt.

'Energiebesparing in de wet- en regelgeving' richt zich op de verschillende uitgangspunten en eisen waarmee ondernemer en toezichthouder rekening moeten houden. Dit hoofdstuk geeft uitleg over de regels die gelden uit:

  • de Wet milieubeheer
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)
  • het Activiteitenbesluit
  • Activiteitenregeling milieubeheer

Dit hoofdstuk is vooral van belang voor de toezichthouder.

Het hoofdstuk 'Huurder en verhuurder' gaat in op de vraag wie moet investeren in energiebesparende maatregelen. Dit hoofdstuk bespreekt het begrip inrichting, de vraag wie de drijver van de inrichting is en hoe om te gaan met huurders en verhuurders van bedrijfsgebouwen (split incentives).

Pdf

Leest u deze handreiking liever in pdf-formaat? Scroll dan naar beneden. Onderaan de webpagina ziet u enkele icoontjes (Facebook, Twitter, LinkedIn en pdf). Door het aanklikken van het rechter icoontje, krijgt u een pdf-document.

Informatieblad voor toezichthouders

De handreiking is geen complete handleiding voor toezichthouders. Voor deze doelgroep is een opleidingsmodule en het document Informatieblad erkende maatregelen ontwikkeld.


Uw onderwerpen