Erkende maatregelen

De Erkende maatregelenlijst maakt het op een makkelijke en praktische manier mogelijk om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. Op deze manier hoeven bedrijven niet op individueel niveau alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder in kaart te brengen.

Systematiek EML

Op 1 juli 2023 zijn de erkende maatregelen geactualiseerd. Ook zijn ze uitgebreid met maatregelen voor de productie van hernieuwbare energie op de eigen locatie en maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van kooldioxide.  De Erkende maatregelenlijst (EML) is in bijlage bijlage 10  van de Activiteitenregeling te vinden. Een vergelijk met de oude en nieuwe EML is gemaakt en te vinden op de website van RVO. Voor glastuinbouw is een specifieke EML gemaakt die in bijlage 10c van de Activiteitenregeling te vinden is.

Gebouwgebonden maatregelen die samenhangen met de activiteit- en procesgebonden maatregelen moeten wel betrokken worden in het onderzoek. Een voorbeeld hiervan is energie besparende maatregelen die worden toegepast aan het gebouw van een zwembad. Dit leidt in het proces tot minder energiegebruik en is sterk afhankelijk van elkaar.

Vrijwillig

Het staat de drijver van de inrichting vrij energiebesparende maatregelen te nemen, ondanks dat die op basis de EML niet genomen hoeven te worden. Soms is de absolute besparing van de hoeveelheid energie voor een drijver van de inrichting zo interessant dat, ondanks een langere terugverdientijd, hij deze toch wil nemen. Deze keuzes zijn de eigen verantwoordelijkheid van de drijver van de inrichting.

Toepassing EML voor een middelgroot gebruik

Voor deze categorie geldt de volledige systematiek zoals hierboven beschreven.

Toepassing EML voor groot gebruik

Hiervoor geldt ook de volledige systematiek zoals hierboven beschreven. Aanvullend is het hier voor het bevoegd gezag mogelijk een onderzoek te eisen wanneer het vermoeden is dat niet voldaan wordt aan de energiebesparingsplicht uit artikel 2.15 lid 1 Activiteitenbesluit. De aantoonplicht daarvoor ligt bij het bevoegd gezag. Maar wanneer alle van toepassing zijnde maatregelen uit de EML uitgevoerd zijn, is het verlangen van een onderzoek in principe niet mogelijk.

Zeer grote  gebruiker: onderzoeksplichtig

Voor deze categorie is de EML voor processen en faciliteiten niet van toepassing  en dient  onderzoek naar energiebesparing plaats te vinden. De EML kan daarbij wel gebruikt worden. Het betreft hier dus geen onderzoek naar de maatregelen aan gebouwen, daarvoor gelden gewoon de maatregelen uit de EML.

Gebouwgebonden maatregelen die samenhangen met de activiteit- en procesgebonden maatregelen moeten wel betrokken worden in het onderzoek. Een voorbeeld hiervan is energie besparende maatregelen die worden toegepast aan het gebouw van een zwembad. Dit leidt in het proces tot minder energiegebruik en is sterk afhankelijk van elkaar.

Valt een inrichting niet onder een in artikel 2.14c Abm aangewezen bedrijfstak, dan wordt deze vergelijkbaar behandeld als een grote gebruiker en is de volledige EML systematiek van toepassing.

Indeling Erkende maatregelenlijst

De Erkende maatregelenlijst is als volgt ingedeeld:

  • onderdeel 1: faciliteiten (F)
  • onderdeel 2: processen (P) en
  • onderdeel 3: gebouwen (G).

De nummering van de erkende maatregelen is als volgt:

  • eerste letter is een F, P of G van de onderdelen
  • de tweede letter duidt op de categorie van  het onderdeel en
  • dan volgt een nummer van de maatregel binnen  de desbetreffende  categorie.

Zo staat PC9 voor een procesmaatregel, van de derde categorie (hier aandrijvingen) en de negende maatregel (hier een frequentieregelaar op een centrifugaalpomp).
Op de Informatiebank EML van de RVO staat meer informatie.