Erkende maatregelen

De erkende maatregelen voor energiebesparing hebben als doel om op een makkelijk en praktische manier energiebesparing te halen. Het geeft de drijver en het bevoegd gezag meer duidelijkheid over de gewenste bescherming van het milieu.

De uitwerking van de plicht tot energiebesparing staat in de Activiteitenregeling. De lijsten met maatregelen staan in bijlage 10.

In de bijlage van de Regeling staat alleen de tekst die volgens de wet op zijn minst nodig is. In de Kennisbank Energiebesparing en Winst staat meer informatie en is makkelijker leesbaar.

Vrijwillig

De drijver hoeft de erkende maatregelenlijst niet te gebruiken. De verplichting van artikel 2.15 blijft wel gelden. De drijver neemt alle maatregelen die zich in vijf jaar terugverdienen. Dit kan met een energiebesparingsadvies op maat door een adviseur. De toezichthouder controleert daarna of de drijver aan de wet voldoet zonder erkende maatregelenlijst.

Drijvers die alle geldende erkende maatregelen nemen, voldoen automatisch aan de wet (artikel 2.15).

Voor welke bedrijven?

De maatregelenlijsten gelden per bedrijfstak. Bijlage 10 bij de Activiteitenregeling beschrijft deze bedrijfstakken op hoofdlijnen. Soms is niet duidelijk of een lijst voor een bedrijf geldt. Dan kunnen de SBI-codes helpen. Inrichtingen hebben namelijk een SBI-code. Deze staan bij de inleiding boven de tabel van iedere lijst in bijlage 10.

De erkende maatregelenlijst is een uitputtende lijst. Zijn alle maatregelen van de lijst in de inrichting aanwezig en is het beheer en onderhoud goed? Dan voldoet de inrichting aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Bedrijfsspecifieke activiteiten die niet op de lijst staan

Voor bedrijfsspecifieke activiteiten die niet in de lijst staan, kan het bevoegd gezag geen maatregelen eisen. Bij het maken van de maatregelenlijst bleek dan dat deze activiteiten zich in 5 jaar terug verdienen. Dit wil niet zeggen dat het voor ondernemers niet aantrekkelijk kan zijn om toch andere maatregelen te nemen. Dit is vrijwillig en kan het bevoegd gezag niet eisen.

Sectorvreemde activiteiten

Er kunnen ook sectorafwijkende activiteiten of gebouwen of gebouwen binnen de inrichting zijn. Dit vraagt een andere aanpak om aan de besparingsverplichting te voldoen. Daarover kunt u meer lezen in het informatieblad onder de kop 'Situatie 5: Inrichting voert een sectorvreemde activiteit uit'.
Sectorafwijkende activiteiten of gebouwtypen

Activiteiten per bedrijfstak

Als een inrichting kiest voor de erkende maatregelensystematiek om aan de verplichting te voldoen, dan kiest het de lijst van één bedrijfstak. In de lijst staan de SBI-codes van de sectoren die onder de bedrijfstak vallen en waarvoor de erkende maatregelenlijst geldt.

Afwijkende activiteiten

Soms zijn er afwijkende activiteiten of gebouwtypen binnen de inrichting. Bijvoorbeeld specifieke activiteiten van een andere branche of afwijkende gebouwtypen: een eetruimte, een sportzaal en een slaapgelegenheid. Er is dan een bijzondere situatie ontstaan waarvoor geen lijst met erkende maatregelen is. Er kan dan worden teruggevallen op de normale energiebesparingsplicht. De lijsten zijn wel geschikt als inspiratie voor de te nemen maatregelen. De lijst van de bedrijfstak voor de hoofdactiviteiten binnen de inrichting. Voor afwijkende activiteiten de lijst die deze beschrijven.

Van belang is dan goed overleg tussen de inrichting en bevoegd gezag over de te nemen maatregelen.