Informatieplicht

Uit de Nationale Energieverkenning 2017 blijkt dat het toezicht op (en handhaving van) de energiebesparingseis beter kan. Met deze informatie is de handhaving makkelijker, omdat het bevoegd gezag die bedrijven kan bezoeken die achterlopen met de energiebesparende maatregelen. Tegelijk moedigt de informatieplicht drijvers van inrichtingen aan om met energiebesparing te starten.

Voor wie geldt de informatieplicht?

Als een onderneming onder de energiebesparingsplicht valt, dan moet het vanaf 2019 ook voldoen aan de informatieplicht.

De drijver rapporteerde daarom welke energiebesparende maatregelen er al binnen de inrichting zijn. Dit moest voor 1 juli 2019 gebeuren.

Daarna geldt dat de inrichting één keer per vier jaar een nieuw rapport indient. Dit staat in artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit. Voor de rapportage gebruikt de drijver eLoket van RVO.nl. U kunt meer lezen over de informatieplicht op RVO.nl.

Uitzondering van de informatieplicht

Voor sommige inrichtingen geldt de informatieplicht (en energiebesparingsplicht) van artikel 2.15 niet:

  • Kleinverbruikers van energie: inrichtingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh en een jaarlijks verbruik aan aardgasequivalenten van minder dan 25.000 m3.
  • Type C-inrichtingen: inrichtingen die activiteiten uitvoeren die bijlage 1 en onderdeel B en C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) aanwijst als vergunningplichtig voor het onderwerp milieu. Dit zijn onder meer zogenoemde IPPC-bedrijven met zeer energie-intensieve industriële installaties. In de omgevingsvergunning staan wel eisen voor energiebesparing. Ze staan los van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Dit volgt uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
  • ETS-ondernemingen: inrichtingen die onder het Europese CO2-emissiehandelssysteem (ETS-bedrijven) vallen.
  • Glastuinbedrijven die meedoen aan het CO2-vereveningssysteem (artikel 15.51 uit de Wet milieubeheer).

Door deelname aan energieconvenanten (MJA3/MEE)  viel een bedrijf  tot eind 2020 ook onder deze uitzondering. Deze energieconvenanten zijn per 31 december 2020 aflopen. Vanaf 1 januari 2021 vallen deze bedrijven en instellingen daarom onder de geldende wettelijke verplichtingen. De volgende ronde voor het indienen van een rapportage onder de informatieplicht is in 2023. Bedrijven die mee deden aan een MJA3/MEE hoeven pas in 2023 een rapportage voor de Informatieplicht op te stellen.