Overgangsrecht vergunningplichtige bedrijven

Vanaf 1 juli 2023 vallen vergunningplichtige inrichtingen  ook onder de plicht tot verduurzaming van het energiegebruik (energiebesparingsplicht) van het activiteitenbesluit. Daarom kan er sprake zijn van overgangsrecht voor voorschriften over energiebesparing die in de vergunning staan.

Verandering wetgeving

In het Activiteitenbesluit waren type C inrichtingen uitgezonderd van de energiebesparingsplicht. Dit komt omdat de energiebesparingsartikelen, via in artikel 2.14c van het besluit, alleen van toepassing waren verklaard voor type A en B inrichtingen.

Vanaf 1 juli 2023 zijn de energiebesparingsvoorschriften uit het activiteitenbesluit (artikel 2.15) rechtsreeks van toepassing op type C inrichtingen. Dit komt omdat de uitzondering voor deze inrichtingen vervalt. Dit is te vinden in het Besluit wijziging Activiteitenbesluit - actualisatie energiebesparingsplicht.

Op dit moment kunnen in milieuvergunningen voor type C inrichtingen voorschriften zijn opgenomen over energiebesparing. Over het algemeen omvat dit een vierjaarlijks onderzoek en jaarlijkse monitoring.

Overgangsrecht en energiebesparing

Op deze pagina vindt u een toelichting wat er gebeurt met deze voorschriften. De pagina Analyse Standaard voorschriften vanuit LRSO geeft een analyse van de standaardvoorschriften voor energiebesparing vanuit de LRSO. Deze analyse kunt u gebruiken als opzet, maar u zult altijd naar de specifieke vergunningvoorschriften uit de vergunning in kwestie moeten kijken.

Onder het Activiteitenbesluit

In paragraaf 6.1 van het Activiteitenbesluit (Abm) zijn overgangsbepalingen opgenomen. Het gaat dan om situaties waarin vroeger vergunningvoorschriften golden  die nu door het Activiteitenbesluit wordt geregeld (Algemeen overgangsrecht - Kenniscentrum InfoMil).

Overgangsbepalingen

Voor energiebesparingsvoorschriften in de omgevingsvergunning zijn de volgende bepalingen van belang:

  • Vergunningvoorschriften voor een bepaald aspect blijven 3 jaar na het van toepassing worden van het Activiteitenbesluit op de desbetreffende activiteit gelden als maatwerkvoorschrift, mits hiervoor maatwerk mogelijk is in het Activiteitenbesluit (artikel 6.1 lid 1 Abm).
  • Alleen de voorschriften van een vergunning die in werking en onherroepelijk waren, kunnen overgaan als maatwerkvoorschrift.
  • Als maatwerk voor een bepaald aspect niet mogelijk is en de eisen in het Activiteitenbesluit strenger zijn, dan gelden de vergunningvoorschriften nog 6 maanden na het van toepassing worden van het Activiteitenbesluit op die activiteit als maatwerkvoorschrift. Daarna gelden de eisen uit het Activiteitenbesluit (artikel 6.1 lid 4 Abm).
  • Als maatwerk voor een bepaald aspect niet mogelijk is en de eisen in het Activiteitenbesluit soepeler zijn, dan gelden de eisen uit het Activiteitenbesluit vanaf het moment dat het Activiteitenbesluit van toepassing wordt op die activiteit.

Wanneer in de vergunning geen specifieke vergunningsvoorschriften stonden over een bepaald specifiek aspect, dan gelden de algemene regels vanuit het Abm direct.

Maatwerk energiebesparingsplicht Activiteitenbesluit

In lid 4 en lid 5 van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit zijn de maatwerkmogelijkheid bij de energiebesparingsplicht opgenomen.
Lid 4:
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een gefaseerde uitvoering van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, toestaan waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfseconomische omstandigheden van de inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag per maatregel een redelijke termijn vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd.
Lid 5:
Als het aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het energiegebruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan. Het onderzoek wordt verricht naar de maatregelen bedoeld in het eerste lid, voor zover deze niet zien op een gebouw of een deel van een gebouw.

Onder de Omgevingswet (verwachte inwerkintreding 01-01-2024)

In artikel 8.1.5 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet is de overgangsbepaling opgenomen.

Overgangsbepaling

Een onherroepelijk besluit tot het stellen van een maatwerkvoorschrift geldt onder het nieuwe recht als een maatwerkvoorschrift bij een algemene regel of een vergunningvoorschrift in de Omgevingsvergunning. Er is sprake van een vergunningvoorschrift als het gaat over een vergunningplichtige milieubelastende activiteit. Dit overgangsrecht geldt alleen als het bevoegd gezag voor die onderwerpen maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften kan stellen. Dit staat in artikel 8.1.5, leden 5 en 6, van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Maatwerkmogelijkheden geactualiseerde energiebesparingsplicht in Bbl en Bal

Hieronder zijn de artikelen over de maatwerkmogelijkheden opgenomen zoals afkomstig uit de versie van het wijzigingsbesluit Bal en Bbl.

Maatwerk plicht ter verduurzaming van het energiegebruik Bbl

Artikel 3.86 (afbakening maatwerkvoorschriften maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik)
Een maatwerkvoorschrift over artikel 3.84 kan alleen inhouden het toestaan van een gefaseerde uitvoering van de in artikel 3.84, eerste lid (plicht ter verduurzaming van het energiegebruik), bedoelde maatregelen.

Maatwerk plicht ter verduurzaming van het energiegebruik Bal

Artikel 5.16 (afbakening mogelijkheid maatwerk)

  1. Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift wordt artikel 5.15 niet versoepeld.

  2. Een maatwerkvoorschrift over artikel 5.15 kan het toestaan van een gefaseerde uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 5.15, eerste lid, inhouden.

Conclusie

De combinatie van de overgangsbepalingen in de invoeringsregeling Omgevingswet en de maatwerkmogelijkheden bij energiebesparingsplicht laten zien wat er gebeurt bij voorschriften uit de milieuvergunning.
InfoMil heeft een analyse gedaan van de standaard voorschriften vanuit LRSO. Daar zijn bovenstaande principes toegepast. Zie daarvoor Analyse Standaard voorschriften vanuit LRSO.