Inleiding

Dit informatieblad gaat in op het toezicht op energiebesparing. Het informatieblad geeft u handvatten voor de praktische invulling van uw werk. De erkende maatregelenlijst is een hulpmiddel om te voldoen aan de verplichting van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Zo is de informatieplicht energiebesparing (lid 2 van voornoemd artikel) dat ook.

Het Activiteitenbesluit verplicht inrichtingen energie te besparen. De bijbehorende Activiteitenregeling werkt deze verplichting verder uit.

Toezicht op energiebesparing

Door de erkende maatregelen voor energiebesparing (Activiteitenregeling, bijlage 10) is het makkelijker om te voldoen aan de plicht tot energiebesparing.

Daarmee is controle ook makkelijker. Naast dit informatieblad is er de 'Handreiking toezicht op erkende maatregelen voor energiebesparing' (hierna handreiking). Deze gaat in op wet- en regelgeving. Daarnaast behandelt dit informatieblad de taken en bevoegdheden die voortkomen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het informatieblad bespreekt hoe die bevoegdheden in de praktijk vorm krijgen.

Gemeentes, provincies en omgevingsdiensten (in dit informatieblad ook 'bevoegd gezag' genoemd) besteden steeds meer aandacht aan energiebesparing in hun regio. Dit kan op verschillende manieren. Het bevoegd gezag kan, inzetten op toezicht en handhaving op artikel 2.15. Ook kan zij kiezen voor een stimulerende aanpak. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk. De keuze hangt af van de ambities van het bevoegd gezag.

Inmiddels zijn voor Energiebesparing en duurzaamheid in de nieuwe VTH kwaliteitscriteria 2.2 (2019) (onder nummer 27) eisen voor medewerkers en organisaties vastgesteld.

Informatieplicht

Per 1 juli 2019 moesten inrichtingen al voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Met de informatieplicht is het voor het bevoegd gezag mogelijk om gericht inrichtingen te bezoeken. Het toezicht wordt hiermee efficiënter.

Leeswijzer

Na de samenvatting heeft dit informatieblad 4 delen:

 1. de voorbereiding van het controlebezoek
 2. het controlebezoek
 3. afronding van het controletraject
 4. handhaving energiebesparig

PDF

Leest u dit informatieblad liever in Pdf-formaat? Onderaan deze pagina kunt u een pdf bestand maken. Dit doet u door het aanklikken van het meest rechtse icoontje pdf-knop.

Waar gaat dit informatieblad over?

Dit informatieblad gaat enkel in op het toezicht op energiebesparing. Controleer de wetchecker om na te gaan welke wetgeving geldt.

Stimulerende programma's

Er is de plicht tot energiebesparing uit artikel 2.15.  Daarnaast zijn ook stimulerende lokale-, regionale- en landelijke programma's die de drijver helpen om verder te gaan dan de wet. Over landelijke programma's kunt u meer lezen op de website van RVO. Of u als toezichthouder daar aandacht aan moet besteden, is een beleidskeuze van de gemeente.

Bestuursrechtelijk handhaven

Als blijkt dat de drijver niet voldoet aan de energiebesparingsverplichting is het toepassen van bestuursdwang mogelijk. Op de website van InfoMil kunt u meer hierover lezen. Zie hiervoor de uitleg over handhaving. Onderdeel IV van dit informatieblad gaat dieper in op de specifieke voor energiebesparing in te zetten handhaving en handhavingsinstrumenten .(zie onderdeel IV)

Opzet van de wijze van toezicht

Het bevoegd gezag bepaalt vooraf het te volgen toezichtbeleid. Het is hierin autonoom. Dit kan dus per regio verschillen. Een aantal opties:

 • Themagerichte aanpak met speciale aandacht voor energiebesparing:
  • Bij een bepaalde bedrijfstak, bijvoorbeeld zorginstellingen, scholen of koel- en vrieshuizen.
  • Het uitlichten van een bepaalde activiteit bij alle bedrijfstakken. Bijvoorbeeld verlichting of koeling.
 • Totale (integrale) aanpak waarbij energiebesparing één van de milieu-onderwerpen is.
 • Individuele aanpak (per inrichting).
 • Aanpak per bedrijventerrein of een groep bedrijven in een bepaalde regio.

Toezicht op artikel 2.15 als de drijver niet kiest voor de erkende maatregelen systematiek

Dit informatieblad gaat in op de systematiek van de erkende maatregelenlijst. Als een bedrijf op een andere wijze wil voldoen aan wet- en regelgeving, is dit informatieblad niet geschikt. Het bedrijf maakt dan geen gebruik van de lijst met erkende maatregelen.

EED

De EED (de Europese Energie-Efficiency Richtlijn) verplicht grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Meer over de EED kunt u lezen op de website van RVO.nl: Europese Energie-Efficiency Richtlijn - EED.

De EED en de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit zijn los van elkaar staande regelingen. De EED gaat om een auditverplichting, het in kaart brengen van de mogelijke energiebesparende maatregelen. Daarnaast wordt de ondernemer gevraagd ook vervoer in de audit op te nemen.

Het Activiteitenbesluit gaat over het treffen van de maatregelen. Het voldoen aan de EED ontslaat een bedrijf of instelling niet van de plicht uit het Activiteitenbesluit. Andersom is dat ook niet het geval. Het bevoegd gezag kan wel besluiten een voor een deel vrijstelling te geven.

De verplichting van de energie-audit vervalt als de drijver een energiebesparingsonderzoek uitvoerde. Dit is te vinden in artikel 7 van de implementatieregeling.

Er is een stappenplan en een werkinstructie auditplicht (EED) .

Lokaal Energie- en Klimaatbeleid

Lokaal Energie- en Klimaatbeleid is een beleidskwestie en richt zich niet direct op de toezichthouder. Rijkswaterstaat biedt wel informatie over het Lokaal Energie- en Klimaatbeleid.