Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen (hierna inrichtingen) treedt vanaf 1 juli 2019 in werking. Dit is meteen ook de einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen.

Iedere inrichting die onder de energiebesparingsplicht valt, moet óók een rapport indienen bij het bevoegd gezag. Op de pagina: Energiebesparing en het Activiteitenbesluit staat meer informatie over het bereik van de energiebesparingseis. Deze reikwijdte bepaalt dus ook of de informatieplicht geldt. Inrichtingen die deelnemen aan het MJA3-convenant, vallen niet onder de informatieplicht.

Waarom een informatieplicht?

Uit de Nationale Energieverkenning 2017 blijkt dat het toezicht op (en handhaving van) de energiebesparingseis efficiënter kan. Hiermee komt een belangrijk deel van het doel in het Energieakkoord voor duurzame groei buiten bereik. Het hebben van onvoldoende informatie over een inrichting is een belangrijke hindernis. Het gaat om gegevens waarmee de controle op de energiebesparingsplicht gebeurt. Met de verkregen informatie is de handhaving efficiënter. De toezichthouder kan die bedrijven bezoeken die achter lopen met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Tegelijk moedigt de informatieplicht bedrijven en instellingen aan om met energiebesparing te starten.

Wat betekent de informatieplicht voor een inrichting?

Een drijver van een inrichting geeft de genomen energiebesparende maatregelen aan. Uitgangspunt vormt de lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing die voor een bedrijfstak is opgesteld. Deze maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Wanneer moet een inrichting aan de informatieplicht voldoen?

Uiterlijk 30 juni 2019 moet iedere inrichting een rapport bij het bevoegd gezag indienen. Op die manier voldoen zij aan de plicht die vanaf 1 juli 2019 in werking treedt. De drijver moet het rapport eens per 4 jaar indienen. Dit is geregeld in het toekomstige artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit. Specifiek voor EED energie-auditplichtige-ondernemingen geldt dat op zijn laatst op 5 december 2019 een rapport bij het bevoegd gezag is ingediend.

Hoe kan een inrichting een rapport indienen?

Via eloket van RVO.nl moet iedere drijver van de inrichting het rapport in bij RVO.nl (of laat het indienen). Hiervoor moet het bedrijf eHerkenningmiddel (met minimaal niveau 1) hebben. Er is één eHerkenningsmiddel per bedrijf of instelling nodig. Dus niet per inrichting.

Het bevoegd gezag kan vervolgens de gegevens in eLoket ophalen.

Hoe kan een inrichting aan de informatieplicht voldoen?

Een drijver van de inrichting leeft de informatieplicht na als op zijn laatst op 1 juli 2019 naar waarheid een compleet rapport is ingediend. Met deze informatie bepaalt het bevoegd gezag of binnen een korte tijd een controle nodig is. Dit om te bepalen of de drijver van de inrichting zich houdt aan de energiebesparingsverplichting.

Door alle maatregelen te nemen die voor de inrichting gelden, kan de inrichting voldoen aan de energiebesparingsverplichting. Een drijver kan afwijken van de erkende maatregelen door een andere maatregel te nemen. De wettelijke term is "alternatieve maatregel". Het gaat om een maatregel die ten minste gelijkwaardig is (of beter) aan het energiebesparende effect van de erkende maatregel.

De drijver moet de alternatieve maatregel verplicht omschrijven. Dit is geregeld in het toekomstige artikel 2.15, derde lid, van het Activiteitenbesluit.

Dwangsom / Boetes (algemeen)

Het bevoegd gezag moet handhavend optreden als "een drijver" zich na een gestelde termijn, bij hercontrole nog steeds niet aan de wet houdt. Bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom. De hoogte van de dwangsombedrag is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Veelal gaat het om een bedrag vanaf 1.000 euro per overtreding. Deze dwangsom hoeft niet te worden betaald als de overtreder binnen de gestelde termijn (begunstigingstermijn) de overtreding beëinigd.

Wat is een last onder dwangsom? De overtreder wordt de last (een bevel tot herstel van de overtreding) opgelegd om binnen een periode iets te doen of te laten, op straffe van een dwangsom. Dat is een bedrag dat die overtreder moet betalen als deze de overtreding niet binnen de gestelde periode herstelt. De last onder dwangsom moet ertoe leiden een overtreding ongedaan te maken of een voortduren van een overtreding te voorkomen. Handhavend optreden vanuit het bevoegd gezag geldt natuurlijk ook voor het niet voldoen aan de informatieplicht.

Meer informatie:


Uw onderwerpen

Informatieplicht voor de ondernemers in Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is vraagbaak voor de ondernemers in Nederland. Op haar website vindt u meer op ondernemers gerichte informatie over de informatieplicht..