Veel te bespreken tijdens de 16e Netwerkbijeenkomst energiebesparing

Er gebeurt veel op het vlak van wet- en regelgeving rond energiebesparing. Dat werd wel duidelijk tijdens de 16e netwerkbijeenkomst op 6 juni 2018. Zoals altijd kregen de ruim 60 deelnemers de gelegenheid om hun vragen en visie naar voren te brengen. Na afloop werd nog flink genetwerkt in de bierkelder en op het terras aan de Oude gracht van Stadskasteel Oudaen.

Nicole HomeijerStef266px-Kasteel_Oudaen

De volgende onderwerpen passeerden tijdens deze bijeenkomst de revue:

De evaluatie van de Erkende Maatregellijsten energiebesparing

Het rapport wordt eind juni verwacht. De belangrijkste resultaten uit het conceptrapport werden gepresenteerd.

De evaluatie van de EED

Deze is nog niet gereed. Wel is inmiddels door een infractieprocedure van de Europese commissie gebleken dat Nederland beter vorm moet geven aan de energie-audit.

Actualisatie van de erkende maatregellijsten

De komende maanden worden alle 19 lijsten geactualiseerd. Publicatie van de vernieuwde bijlage 10 Activiteitenregeling is op 1 januari 2019.

Informatieplicht voor bedrijven (inrichtingen)

Om dit mogelijk te maken wordt Artikel 2.15 aangepast. De Internetconsultatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten bedrijven melden welke energiebesparende maatregelen zij getroffen hebben en of zij hiermee voldoen aan de energiebesparingsplicht (art. 2.15 Activiteitenbesluit). Er wordt gewerkt aan een registratiesysteem voor de meldingen.

Nieuwe VTH kwaliteitscriteria

Voor het deskundigheidsgebied Energiebesparing en Duurzaamheid zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Eind 2018 zullen deze definitief vastgesteld worden.

Resultaten toezicht energie ODNL

Er is 3 miljoen euro voor extra inspanning toezicht op energiebesparing uitgegeven afgelopen jaar. Vooruitlopend op het eindrapport dat eind 2018 beschikbaar komt, werden de eerste resultaten gedeeld.

Prestatieafspraken toezicht

Er komt voor het bevoegd gezag en bedrijven een nieuwe tijdelijke subsidieregeling . Het Rijk maakt de komende periode nieuwe prestatieafspraken met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en VNO-NCW en MKB Nederland.

Meer informatie: