Evaluatie Erkende maatregelen-systematiek

Begin 2018 is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een evaluatie uitgevoerd van de erkende maatregelen-systematiek. De resultaten zijn in juli 2018 gepubliceerd in het rapport 'Erkende Maatregelenlijsten, Evaluatie van de uitvoeringspraktijk'.

De centrale vraag van de evaluatie was: dragen de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing bij aan de uitvoering van de verplichting in artikel 2.15 lid 1 van het Activiteitenbesluit, en is deze effectief en uitvoerbaar voor de doelgroepen die hiermee te maken hebben?

Onderzocht is in hoeverre toezichthouders en bedrijven de erkende maatregellijsten gebruiken. En hoe zij dit ervaren. De deelnemers zijn ook bevraagd over de ontwikkelde hulpmiddelen en de communicatie rond de erkende maatregel-systematiek.

Opzet onderzoek

Op verschillende wijze is het onderzoek uitgevoerd:

  • er is een literatuurstudie uitgevoerd
  • er zijn diepte-interviews gehouden
  • er is een grootschalige webenquête onder omgevingsdiensten en bedrijven gehouden

Tijdens een werksessie zijn de bevindingen getoetst en verder aangescherpt.

Respons

Alle 29 omgevingsdiensten en 373 bedrijven en instanties zijn benaderd voor het onderzoek. De respons onder de omgevingsdiensten was hoog (82%). Van de bedrijven hebben 75 bedrijven de enquête gestart en hebben 40 respondenten deze volledig ingevuld. De respons van bedrijven is hiermee te klein om representatief te zijn voor alle branches.

Uitkomsten

De aandacht voor energiebesparing is de afgelopen jaren bij zowel omgevingsdiensten als bedrijven toegenomen. Er zijn wel grote verschillen in beide groepen. De communicatie rondom de erkende maatregellijsten (EML) heeft tot meer aandacht voor energiebesparing geleid, bij omgevingsdienst en bedrijven.

De EML-systematiek wordt in het algemeen als positief ervaren. De systematiek wordt als een verbetering ervaren voor toezicht op energie. Ruim 90% van de omgevingsdiensten wijzen bedrijven actief op hun energiebesparingsverplichting en de EML.

Voor veel omgevingsdiensten is toezicht op de energiebesparingsverplichting eenvoudiger geworden door de EML. De benodigde inspanning (en daarmee kosten) van handhaving per bedrijf zijn hierdoor afgenomen. Twee derde van de respondenten is van mening dat er meer aandacht is voor energiemaatregelen bij reguliere inspecties door de EML. Het is niet duidelijk of er minder handhavingstrajecten zijn gestart door de EML.

Ruim 80% van de respondenten bij de omgevingsdiensten ervaart belemmeringen voor de uitvoering van toezichts- en handhavingstaken op het gebied van energiebesparing. Gebrek aan tijd, capaciteit en geld. Maar ook technische kennis wordt hierbij als oorzaak genoemd.

Een deel van de bedrijven gebruikt de lijsten als nuttig startpunt om na te denken over energiebesparing. Twee derde van de bedrijven zegt dat de EML het identificeren van geschikte maatregelen makkelijker maakt. Ongeveer 50% van de bedrijven is minder tijd kwijt aan het zoeken naar en treffen van energiebesparende maatregelen. De helft schakelt daarbij wel externe hulp in. De helft van de bedrijven heeft maatregelen getroffen die ze anders niet hadden getroffen.

Suggesties voor verbetering

Er worden door de respondenten veel suggesties voor verbetering van de EML, communicatie en communicatiemiddelen gedaan. Deze lijken soms tegenstrijdig. Sommigen pleiten voor vereenvoudigde lijsten met minder randvoorwaarden. Anderen willen dat er beter rekening gehouden wordt met specifieke omstandigheden van een bedrijf.

Gebruikers vinden dat de maatregelen op de lijsten duidelijker omschreven moeten worden. Meer uniformiteit tussen de verschillende lijsten en het opnemen van doelmatig beheer en onderhoud (DBO) maatregelen in de lijsten wordt eveneens genoemd.

Bij de huidige- en toekomstige actualisatie van de lijsten en communicatie- middelen en bij de communicatie  over de EML zullen de suggesties waar mogelijk meegenomen worden.

Lees hier het hele rapport. (pdf, 2 MB)