Informatieplicht energiebesparing is formeel in werking getreden

Voor de informatieplicht energiebesparing is de wijziging van het Activiteitenbesluit in het Staatsblad op 1 mei 2019 gepubliceerd. Deze wijziging treedt formeel op 2 mei 2019 in werking. Meer informatie over deze publicatie vindt u ook in het Staatsblad 2019, nummer 167.

Samengevat, zijn de volgende eisen formeel in werking getreden:

  • Uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren alle drijvers van inrichtingen (in de zin van Wet milieubeheer) welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen aan het bevoegd gezag
  • Drijvers van inrichtingen rapporteren daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag
  • Als andere maatregelen, dan de toepasselijke erkende maatregelen voor energiebesparing, zijn uitgevoerd dan worden deze maatregelen in de rapportages omschreven.

Informatieplicht energiebesparing