Rapporteren informatieplicht energiebesparing

Inrichtingen vallend onder de werkingssfeer van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit hebben een plicht tot energiebesparing. In artikel 2.15 is nu ook de informatieplicht opgenomen. Bedrijven kunnen nu rapporteren in het eloket en zo voldoen aan de informatieplicht.

Waar gaat de informatieplicht over?

De informatieplicht gaat over het aanleveren van informatie aan bevoegd gezag. Die informatie betreft dan in hoeverre al is voldaan aan de plicht tot energiebesparing. Door het rapporteren van de voortgang in eLoket maakt het bedrijf de voortgang inzichtelijk voor het bevoegd gezag.

Lijsten erkende maatregelen

In eLoket zijn de nieuwe geactualiseerde lijsten van de erkende maatregelen opgenomen. Het bedrijf kan per maatregel aangeven of de maatregel al aanwezig is en als dat niet het geval is, de reden waarom niet.

Door het inzicht in de voortgang bij de bedrijven, kan het bevoegd gezag gericht de controlebezoeken organiseren.

Meer informatie