2e ronde Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) uitgebreid. Per 1 september 2020 start het aanvraagproces van de 2e intensiveringsronde.

Gemeenten, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten kunnen opnieuw ondersteuning aanvragen. Het gaat om extra menskracht bij de uitvoering van hun taken rond toezicht en handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht. Voor deze 2e ronde VUE heeft EZK € 4.865.000 (met BTW) aan extra middelen beschikbaar gesteld. Einde looptijd van deze 2e ronde VUE is 31 december 2021.

Regeling 2e ronde

Scope en werkwijze zijn in de 2e ronde VUE hetzelfde als de 1e ronde VUE.

Het keuzemenu 2e ronde VUE is op een paar punten aangepast. Dit is gedaan op basis van reacties van afnemers (OD's, RUD's en gemeenten) en opdrachtnemers (marktpartijen) op een concepttekst van het keuzemenu. Doel is de dienstverlening in het keuzemenu zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk van toezicht en handhaving.

Nieuw in het keuzemenu is de mogelijkheid om extra ondersteuning aan te vragen voor hercontroles. Bij een aantal werkzaamheden is het beschikbare aantal uren voor de uitvoering aangepast. Administratief onderzoek energiebesparing (keuze A 1e ronde VUE) staat niet meer in het nieuwe keuzemenu.

Verdeelsleutel beschikbare gelden

Medio augustus 2020 publiceert EZK via Kenniscentrum InfoMil de verdeling van de beschikbare gelden per gemeente. Er is voor alle gemeenten een financiële reservering berekend op basis van het aantal energieaansluitingen per gemeente. Men kan maximaal tot het bedrag van deze reservering dienstverlening aanvragen.

Openstelling regeling

Per 1 september 2020 stelt het ministerie de regeling open en start het aanvraagproces. U kunt dan een aanvraag voor de nieuwe periode indienen. Aanvraagformulieren 2e ronde VUE-regeling zijn op 1 september 2020 beschikbaar.

Meer informatie