3e ronde Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht 2022-2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten een nieuwe aanvraagronde voor de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) open te stellen in 2022. Met deze VUE-regeling wordt het bevoegd gezag in staat gesteld haar toezichts- en handhavingstaken op het gebied van energiebesparings-en informatieplicht te intensiveren.

In het kader van de Urgenda-uitspraak heeft het kabinet hiervoor opnieuw middelen beschikbaar gesteld. Het gaat om 9,5 miljoen euro voor de 3e ronde VUE 2022-2023. De verdeelsleutel van de gelden over de verschillende gemeenten zal dit najaar bekend gemaakt worden. Rijkswaterstaat faciliteert wederom de uitvoering van deze regeling.

Planning

De start van deze nieuwe ronde is voorzien na afronding van de huidige VUE-ronden.  De 3e ronde loopt tot 31 december 2023.

Rijkswaterstaat is in juli 2021gestart met de voorbereidingen van VUE 3. Het huidige keuzemenu VUE 2 (ronde 2021), met de diensten die afgenomen kunnen worden door het bevoegd gezag, zal waar nodig en mogelijk aangepast worden. Hiervoor is de huidige gebruikers van de VUE regeling om input gevraagd.

In het najaar 2021 zal een Tender worden open gesteld via TenderNed. Adviesbureaus kunnen zich dan inschrijven voor de uitvoering van de diensten op keuzemenu 3e ronde VUE.

Naar verwachting zal in het eerste kwartaal 2022 het bevoegd gezag een aanvraag voor ondersteunende diensten kunnen indienen bij Rijkswaterstaat.

Meer informatie