Energiebesparing bij monumenten

De eigenaar of beheerder van monumenten kan niet zomaar alle energiebesparende maatregelen treffen. Er zijn maatregelen die zonder wijzigingen, aan binnen- of buitenkant van het monument kunnen worden getroffen. Andere maatregelen hangen samen met fysieke wijzigingen van het monument, bijvoorbeeld die van de gebouwschil. Hiervoor vraagt de eigenaar of initiatiefnemer een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aan.

Monumenten en energiebesparende maatregelen

Er zijn diverse mogelijkheden om energie te besparen bij monumenten. Op monumenten.nl vindt u voorbeelden van duurzame en energiebesparende maatregelen.

Maatregelen die leiden tot wijzigingen van binnen- of buitenkant van het monument zijn omgevingsvergunningplichtig (voor de activiteit bouwen). Bedrijven die in een monument gevestigd zijn, zullen een vergunning aan moeten vragen. Het bevoegd gezag maakt in de vergunning dan een afweging tussen de verplichting over energiebesparing en eisen uit de Monumentenwet.

Let wel: dit is geen omgevingsvergunning zoals die geldt voor type c inrichtingen. Dat is namelijk de omgevingsvergunning milieu.

Het kabinet komt ook met een actieplan voor het verduurzamen van monumenten.

Omgevingsvergunning monumenten

De monumentenvergunning is sinds 2012 opgegaan in de omgevingsvergunning. In een handleiding is de vergunningprocedure bij rijksmonumenten voor medewerkers van gemeenten uitgelegd.

Energielabel en monumenten

De energielabel C-verplichting voor kantoren gaat naar verwachting gelden vanaf 1 januari 2023. Monumenten (Rijk, provincie, gemeente) en beschermde stads- en dorpsgezichten zijn hiervan uitgezonderd.