Inleverformulier aanvraag voor versterking

De gewenste diensten ter versterking, samen met de specialisten, neemt het bevoegd gezag, de omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst op in het aanvraagformulier.

Aanvraagperiode VUE3 - 6-wekelijkse registratietermijnen uitgevoerde werkzaamheden door opdrachtnemer.

De uitgevoerde werkzaamheden kunnen door opdrachtnemers 6-wekelijks worden geregistreerd. Rijkswaterstaat ontvangt na het sluiten van elke registratietermijn (pdf, 528 kB) de prestatieverklaringsformulieren uit het registratiesysteem.

Dit is ook de datum waarop de gegevens in de VUE-monitor wordt geüpdatet. In de VUE-monitor wordt onder meer het percentage weergegeven van de realisatie van de geplande werkzaamheden.

Inleveren aanvraag

Het aanleveren van de aanvragen verloopt via het contactformulier hieronder.

Let op

Het is belangrijk dat Rijkswaterstaat ook een getekend exemplaar van de aanvraag ontvangt. Het gaat om een handtekening namens de aanvrager (omgevingsdienst, regionale uitvoeringsdienst of gemeente) en namens de opdrachtnemer. Ook is het belangrijk dat een (eventueel ongetekend) exemplaar als excelbestand is ingeleverd. Beide bestanden zijn nodig voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Dit geldt alleen als het excelbestand niet (digitaal) kan worden ondertekend. Na ontvangst van beide bestanden beoordeelt Rijkswaterstaat de aanvraag binnen 10 werkdagen na ontvangst.