Vergunningplicht

De eerste belangrijke stap voor de drijver van de inrichting of bevoegd gezag is om te bepalen of een inrichting vergunningplichtig in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is. Deze vraag kan men met behulp van de aanvraag of melding en het Besluit omgevingsrecht (Bor; artikel 2.1) beantwoorden.

De activiteiten binnen de inrichting (en de grootte van het energieverbruik) zijn bepalend voor de vraag welke milieuwetgeving van toepassing is. De activiteiten bepalen dus welke type inrichting het is. In artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Ab) staat beschreven wat type A, B en C inrichtingen zijn.

Hulpmiddelen om te bepalen of het vergunningplichtige activiteiten of activiteiten die onder algemene regels vallen zijn het Omgevingsloket online (OLO) of Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

In het omgevingsloket staat specifiek voor energie een aantal vragen, zoals:

  • hoeveel elektriciteit of aardgas verbruikt u in uw inrichting per jaar?
  • doet uw inrichting mee aan de CO2-emissiehandel?
  • doet u mee aan een meerjarenafspraak, zo ja, welke?
  • beschikt u over de voortgangsrapportages energie-efficiëntieverbetering?

Voor type A of B inrichtingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. De activiteiten van type C inrichtingen vallen deels onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en deels onder de Wabo.

In het kader van energie zijn de type C inrichtingen uitgezonderd van de energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Wel geldt hiervoor een vergunningplicht, zie artikel 2.14c van het Activiteitenbesluit.

Basis energie in milieuwetgeving

De basis voor energiebesparing is in de Wabo (artikel 1.1, lid 2) opgenomen. Hier staat voor de uitleg van de begrippen 'gevolgen voor' en 'bescherming van het milieu' een verwijzing naar de Wet milieubeheer. In de Wm (artikel 1.1, lid 2, sub b) is dit verder uitgelegd. Onder de gevolgen voor het milieu verstaat men onder andere: gevolgen die verband houden met het verbruik van energie.

In de Wm staat dat onder de bescherming van het milieu ook de ‘zorg voor zuinig energiegebruik’ (artikel 1.1, lid 2c) valt. Op basis van deze bepalingen kunt u dus een energiebesparingseis opleggen bij vergunningplichtige inrichtingen.