Verbranding (gevaarlijk) afval

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd op 3 december 2019 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies afvalverbranding gaan over activiteiten uit bijlage I van Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE):

  • 5.2: verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afval(mee)verbrandingsinstallaties. Voor afvalmeeverbrandingsinstallaties gelden nog een aantal aanvullende voorwaarden om onder het toepassingsgebied van de BBT-conclusies te vallen.
  • 5.1, 5.3a iv en 5.3b iii: de verwijdering of nuttige toepassing van (on)gevaarlijke afvalstoffen door middel van de verwerking van slakken en/of bodemas die bij afvalverbranding ontstaan.

De BBT-conclusies gaan niet over:

  • voorbewerking van afval voor verbranding. Dit kan onder de BBT-conclusies voor afvalbehandeling vallen
  • verwerking van bij de verbranding ontstaan vliegas en andere residuen die bij rookgasreiniging ontstaan. Dit kan onder de BBT-conclusies voor afvalbehandeling vallen
  • verbranding of meeverbranding van uitsluitend gasvormig afval anders dan dat wat bij de thermische verwerking van afval ontstaat
  • afvalverwerking in installaties die onder artikel 42 lid 2 van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) vallen. Het gaat hier bijvoorbeeld om radioactief afval en karkassen van dieren.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.

Zie ook