BBT-conclusies organische bulkchemie gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies organische bulkchemie gepubliceerd op 7 december 2017 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De BBT-conclusies gaan over de volgende activiteiten uit bijlage I van Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE):

  • 4.1: fabricage van organisch-chemische producten, subcategorie a tot en met g en k
  • 4.2e: alleen de fabricage van waterstofperoxide

Actualisatieplicht vergunning

Het bevoegd gezag toetst binnen een termijn van vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie of:

  • de vergunningvoorschriften voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies;
  • of de vergunningvoorschriften voldoen aan overige relevante BBT-conclusies en aan, bij ministeriële regeling aangewezen, informatiedocumenten over beste beschikbare technieken.

Op basis van deze toetsing actualiseert het bevoegd gezag voor zover nodig de vergunningvoorschriften. Na actualisatie van de vergunningvoorschriften controleert het bevoegd gezag of de installatie hieraan voldoet. Dit volgt uit artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht.

Bijhouden IPPC-database

Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om de informatie te leveren die het ministerie nodig heeft voor hun rapportage aan de Europese Commissie. Deze verplichting staat in artikel 21.2a van de Wet Milieubeheer. Voor het algemeen deel van de rapportage over de IPPC-installaties levert het bevoegd gezag deze informatie aan via de IPPC-database. Het bevoegd gezag kan toegang tot de IPPC-database regelen via de e-mjv website.

Vergunning op internet

Het bevoegd gezag is verplicht om de vigerende vergunningen van IPPC-installaties via het internet ter beschikking te stellen. Deze verplichting staat in artikel 19.1b lid 2 van de Wet Milieubeheer. Als de vergunningaanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning, dan moet deze aanvraag ook op internet te vinden zijn.


industrie