BBT-conclusies afvalbehandeling gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de Best Beschikbare Techniek (BBT)-conclusies afvalbehandeling gepubliceerd. Vergunningverleners moeten voor 17 augustus 2022 de vergunningen actualiseren van IPPC bedrijven die afval verwerken.

BBT-conclusies Afvalbehandeling

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies Afvalbehandeling gepubliceerd op 17 augustus 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De BBT-conclusies gaan over de IPPC-categorieën 5.1, 5.3a en b, 5.5 en 6.11. Bij de zelfstandige afvalwaterzuiveringsinstallatie (6.11) moet wel het belangrijkste deel van het afvalwater komen van een installatie waarin een activiteit uit IPPC-categorie 5.1, 5.3 of 5.5 wordt uitgevoerd.

Deze BBT-conclusies gaan niet over IPPC-categorie 5.4 stortplaatsen.

Actualisatieplicht vergunning

Het bevoegd gezag toetst binnen een termijn van vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie of:

  • de vergunningvoorschriften voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies
  • of de vergunningvoorschriften voldoen aan overige relevante BBT-conclusies en aan, bij ministeriële regeling aangewezen, informatiedocumenten over beste beschikbare technieken

Op basis van deze toetsing actualiseert het bevoegd gezag voor zover nodig de vergunningvoorschriften. Na actualisatie van de vergunningvoorschriften controleert het bevoegd gezag of de installatie hieraan voldoet. Dit volgt uit artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht.

Bijhouden IPPC-database

Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om de informatie te leveren die het ministerie nodig heeft voor hun rapportage aan de Europese Commissie. Deze verplichting staat in artikel 21.2a van de Wet Milieubeheer. Voor het algemeen deel van de rapportage over de IPPC-installaties levert het bevoegd gezag deze informatie aan via de IPPC-database. Het bevoegd gezag kan toegang tot de IPPC-database regelen via de e-mjv website.

Vergunning op internet

Het bevoegd gezag is verplicht om de vigerende vergunningen van IPPC-installaties via het internet ter beschikking te stellen. Deze verplichting staat in artikel 19.1b lid 2 van de Wet Milieubeheer. Als de vergunningaanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning, dan moet deze aanvraag ook op internet te vinden zijn.