BBT-conclusies Afgasbehandeling in de chemische sector

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies afgasbehandeling in de chemische sector gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Vergunningverleners moeten voor 12 december 2026 de vergunningen actualiseren van IPPC-bedrijven die hieronder vallen.

BBT staat voor Beste beschikbare technieken. De BBT-conclusies gaan over de IPPC-categorie 4.

Actualisatieplicht vergunning

Het bevoegd gezag toetst binnen een termijn van 4 jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie of:

  • de vergunningvoorschriften voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies
  • de vergunningvoorschriften voldoen aan overige relevante BBT-conclusies en aan, bij ministeriële regeling aangewezen, informatiedocumenten over BBT

Op basis van deze toetsing actualiseert het bevoegd gezag de vergunningvoorschriften. Na actualisatie controleert het bevoegd gezag of de installatie hieraan voldoet. Dit volgt uit artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht.

Oplegnotitie WGC

Voor het bevoegd gezag is een oplegnotitie gemaakt. De oplegnotitie kan als hulpmiddel worden gebruikt bij de implementatie van de nieuwe BBT-conclusies.

Bijhouden IPPC-database

Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om de informatie te leveren die het ministerie nodig heeft voor hun rapportage aan de Europese Commissie. Deze verplichting staat in artikel 21.2a van de Wet Milieubeheer. Voor het algemene deel van de rapportage over de IPPC-installaties, levert het bevoegd gezag deze informatie aan via de IPPC-database. Het bevoegd gezag kan toegang tot de IPPC-database regelen via de e-mjv website.

Vergunning op internet

Het bevoegd gezag is verplicht om de geldende vergunningen van IPPC-installaties via het internet aan te bieden. Deze verplichting staat in artikel 19.1b lid 2 van de Wet Milieubeheer. Maakt de vergunningaanvraag onderdeel uit van de vergunning? Dan moet deze aanvraag ook op internet te vinden zijn.