BBT-conclusies afval­verbranding gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies afvalverbranding gepubliceerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past aan de hand van de BBT-conclusies de Nederlandse wetgeving aan.

BBT-conclusies afvalverbranding gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies afvalverbranding gepubliceerd op 3 december 2019 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De BBT-conclusies gaan over de IPPC-categorie 5.2 (afvalverbranding). Daarnaast gaan de BBT-conclusies ook over de IPPC-categorieën 5.1 en 5.3 als het gaat om de verwerking van slakken en/of bodemas die bij afvalverbranding ontstaan.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past aan de hand van de BBT-conclusies de Nederlandse wetgeving aan.

Actualisatieplicht vergunning

Het bevoegd gezag toetst binnen een termijn van vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie of de vergunningvoorschriften voldoen aan:

  • deze nieuwe BBT-conclusies en de hierop aangepaste Nederlandse wetgeving
  • BBT-conclusies van andere activiteiten dan de hoofdactiviteit
  • bij ministeriële regeling aangewezen, informatiedocumenten over beste beschikbare technieken

Op basis van deze toetsing actualiseert het bevoegd gezag voor zover nodig de vergunningvoorschriften. Na actualisatie van de vergunningvoorschriften controleert het bevoegd gezag of de installatie hieraan voldoet. Dit volgt uit artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht.

Bijhouden IPPC-database

Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om de informatie te leveren die het ministerie nodig heeft voor hun rapportage aan de Europese Commissie. Deze verplichting staat in artikel 21.2a van de Wet Milieubeheer. Voor het algemeen deel van de rapportage over de IPPC-installaties levert het bevoegd gezag deze informatie aan via de IPPC-database. Het bevoegd gezag kan toegang tot de IPPC-database regelen via de e-mjv website.

Vergunning op internet

Het bevoegd gezag is verplicht om de vigerende vergunningen van IPPC-installaties op internet te zetten. Deze verplichting staat in artikel 19.1b lid 2 van de Wet Milieubeheer. Als de vergunningaanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning, dan moet deze aanvraag ook op internet te vinden zijn.