BBT-conclusies Ferro metaalverwerkende industrie gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies ferrometaalverwerkende industrie gepubliceerd.  Vergunningverleners moeten voor 4 november 2026 de vergunningen actualiseren van IPPC-bedrijven die hieronder vallen.

BBT-conclusies Ferrometaalverwerkende industrie

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies Ferrometaalverwerkende industrie op 4 november 2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. BBT staat voor Beste beschikbare technieken.

De BBT-conclusies gaan over de IPPC-categorieën 2.3a, 2.3c, 2.6 en 6.11. Bij de zelfstandige afvalwaterzuiveringsinstallatie (6.11) moet wel het belangrijkste deel van het afvalwater komen van een installatie waarin een activiteit uit IPPC-categorie 2.3a, 2.3c of 2.6 wordt uitgevoerd.

Actualisatieplicht vergunning

Het bevoegd gezag toetst binnen een termijn van 4 jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie of:

  • de vergunningvoorschriften voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies
  • de vergunningvoorschriften voldoen aan overige relevante BBT-conclusies en aan, bij ministeriële regeling aangewezen, informatiedocumenten over BBT

Op basis van deze toetsing actualiseert het bevoegd gezag de vergunningvoorschriften. Na actualisatie van de vergunningvoorschriften controleert het bevoegd gezag of de installatie hieraan voldoet. Dit volgt uit artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht.

Bijhouden IPPC-database

Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om de informatie te leveren die het ministerie nodig heeft voor hun rapportage aan de Europese Commissie. Deze verplichting staat in artikel 21.2a van de Wet Milieubeheer. Voor het algemene deel van de rapportage over de IPPC-installaties, levert het bevoegd gezag deze informatie aan via de IPPC-database. Het bevoegd gezag kan toegang tot de IPPC-database regelen via de e-mjv website.

Vergunning op internet

Het bevoegd gezag is verplicht om de geldende vergunningen van IPPC-installaties via het internet aan te bieden. Deze verplichting staat in artikel 19.1b lid 2 van de Wet Milieubeheer. Als de vergunningaanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning, dan moet deze aanvraag ook op internet te vinden zijn.