BBT-conclusies en BREF grote stookinstallaties gepubliceerd

De BREF grote stookinstallaties is sinds 1 december 2017 beschikbaar. De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies Grote stookinstallaties gepubliceerd op 17 augustus 2017 in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze BBT-conclusies worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

De BBT-conclusies hebben betrekking op de volgende activiteiten uit bijlage I van Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE):

  • 1.1: het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer.
  • 1.4: de vergassing van steenkool of andere brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20 MW of meer. Deze activiteit moet wel rechtstreeks verband houden met een stookinstallatie.
  • 5.2: afvalmeeverbrandingsinstallaties met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur (ongevaarlijke afvalstoffen) of meer dan 10 ton per dag (gevaarlijke afvalstoffen). Deze activiteit moet wel plaatsvinden in een onder categorie 1.1 vallende stookinstallatie.

Actualisatieplicht vergunning

Het bevoegd gezag toetst binnen een termijn van vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie of:

  • de vergunningvoorschriften voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies
  • of de vergunningvoorschriften voldoen aan overige relevante BBT-conclusies en aan, bij ministeriële regeling aangewezen, informatiedocumenten over beste beschikbare technieken

Op basis van deze toetsing actualiseert het bevoegd gezag voor zover nodig de vergunningvoorschriften. Na actualisatie van de vergunningvoorschriften controleert het bevoegd gezag of de installatie hieraan voldoet. Dit volgt uit artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht.

Bijhouden IPPC-database

Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om de informatie te leveren die het ministerie nodig heeft voor hun rapportage aan de Europese Commissie. Deze verplichting staat in artikel 21.2a van de Wet Milieubeheer. Voor het algemeen deel van de rapportage over de IPPC-installaties levert het bevoegd gezag deze informatie aan via de IPPC-database. Het bevoegd gezag kan toegang tot de IPPC-database regelen via de e-mjv website.

Vergunning op internet

Het bevoegd gezag is verplicht om de vigerende vergunningen van IPPC-installaties via het internet ter beschikking te stellen. Deze verplichting staat in artikel 19.1b lid 2 van de Wet Milieubeheer. Als de vergunningaanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning, dan moet deze aanvraag ook op internet te vinden zijn.