Richtlijn Industriële Emissies

Implementatie

De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) is sinds 1 januari 2013 verwerkt in de Nederlandse wet- en regelgeving. Bijlage I van de richtlijn geeft aan wanneer het een  IPPC-installatie betreft.

Meer informatie over de in Nederland geldende voorschriften:

Wat is er gewijzigd

Voor de implementatie van de Richtlijn Industriële Emissies zijn wetten, besluiten en regelingen gewijzigd. Zie voor een omschrijving van de wijzigingen:

Daarnaast zijn de Wet milieubeheer (Wm), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Waterwet op enkele kleine punten aangepast.

Door implementatie zijn het Oplosmiddelenbesluit en het Bva ingetrokken. In 2016 zal ook het Bees A vervallen.

Achtergrond

De richtlijn omvat de samenvoeging en stroomlijning van:

  • IPPC-Richtlijn (96/61/EG, gecodificeerd 2008/01/EG (pdf, 110 kB))
  • Richtlijn grote stookinstallaties
  • Afvalverbrandingsrichtlijn
  • Oplosmiddelenrichtlijn
  • Drie richtlijnen voor de titaandioxide-industrie

Daarnaast is er geprobeerd beter af te stemmen met een aantal andere richtlijnen, zoals de kaderrichtlijn afvalstoffen en de kaderrichtlijn water. Zie voor meer informatie de informatie van de EU over de IED.

Bij de Richtlijn Industriële Emissies hoort het uitvoeringsbesluit over opstart- en stilleggingsperioden voor grote stookinstallaties. Juni 2012 is een rectificatie van de richtlijn over met name vertaalfouten gepubliceerd.

Uw onderwerpen