Behandelen van metaalafval in shredders, een IPPC-installatie ?

Vraag

Valt het behandelen in shredders van metaalafval onder de werkingssfeer van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE)?

Antwoord

Het behandelen in shredders van metaalafval kan onder categorie 5.3 van bijlage I van de RIE vallen. Het metaalafval is met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en autowrakken en onderdelen daarvan.

Bij het behandelen van metaalafval in shredders kan onderscheid worden gemaakt in:

  • Installaties die metaalafval behandelen in shredders waarbij mengsels en verbindingen ontstaan die worden afgevoerd voor verwijdering. In dit geval valt een installatie onder categorie 5.3a v. Het moet wel gaan om een bedrijf dat ongevaarlijke afvalstoffen accepteert met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag.
  • Installaties die metaalafval behandelen in shredders waarbij mengsels en verbindingen ontstaan die worden afgevoerd voor nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering. In dit geval valt een installatie onder categorie 5.3b iv. Het moet wel gaan om een bedrijf dat ongevaarlijke afvalstoffen accepteert met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag.

Voor een toelichting op welke minimumstandaarden gelden voor de verschillende metaalafval en het shredderafval zie het Landelijk Afvalbeheerplan.

Verwijdering of nuttige toepassing

Het onderscheid in verwijdering en nuttige toepassing is van belang om te bepalen welke ippc-categorie van toepassing is. De Kaderrichtlijn afvalstoffen geeft definities van verwijdering en nuttige toepassing. Deze definities zijn geïmplementeerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer.

Een toelichting op het onderscheid tussen verwijdering en nuttige toepassing staat in paragraaf 4.4 van het Landelijk Afvalbeheerplan.