Vallen composteerinstallaties onder de werkingssfeer van de Richtlijn industriële emissies, bijlage 1 (2010/75/EU)?

Vraag

Vallen composteerinstallaties onder de werkingssfeer van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU)?

Antwoord

Dat kan en hangt af van de capaciteit en de wijze van behandeling.

In bijlage I van de Richtlijn industriële emissies is de beschrijving van de activiteiten voor de afvalcategorie van ongevaarlijke afvalstoffen, categorie 5.3, aangepast ten opzichte van de ippc-richtlijn. Hierdoor zullen meer composteerinstallaties onder deze categorie vallen en daardoor dus een ippc-installatie zijn.

Categorie 5.3 van Bijlage I van de Richtlijn industriële emissies richt zich op installaties voor de verwijdering en/of nuttige toepassing van ongevaarlijke afvalstoffen.

Een composteerinstallatie kan onder deze categorie vallen als de drempelwaarde wordt overschreden:

  • Categorie 5.3b: De drempelwaarde is 75 ton per dag. Het afvalslib en/of afvalwater moet behandeld worden op een in 5.3 onder b genoemde wijze. Deze handelingen zijn: i. biologische behandeling, ii. voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding. De verbindingen of mengsels die ontstaan moeten worden ingezet voor een nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering. Als de behandeling van het afvalslib beperkt blijft tot anaërobe vergisting bedraagt de capaciteitsdrempelwaarde voor deze activiteit 100 ton per dag.
  • Categorie 5.3a: De installatie ontvangt ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag. De installatie moet de afvalstoffen biologisch en/of fysisch-chemisch behandelen. De verbindingen en mengsels die hierbij ontstaan worden afgevoerd ten behoeve van verwijdering
  • Categorie 5.3b: De installatie ontvangt ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag. De installatie moet de afvalstoffen installatie biologisch behandelen. De verbindingen en mengsels die hierbij ontstaan worden afgevoerd voor nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering. Als binnen de installatie de behandeling van afval beperkt blijft tot anaërobe vergisting bedraagt de capaciteitsdrempelwaarde voor deze activiteit 100 ton per dag.

Composteren van afval en het vervolgens afzetten als compost is gericht op nuttige toepassing. De meeste composteerinstallaties vallen daarom onder categorie 5.3b.

Verwijdering of nuttige toepassing

Het onderscheid in verwijdering en nuttige toepassing is van belang om te bepalen welke ippc-categorie van toepassing is. De Kaderrichtlijn afvalstoffen geeft definities van verwijdering en nuttige toepassing. Deze definities zijn geïmplementeerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer.

Een toelichting op het onderscheid tussen verwijdering en nuttige toepassing staat in paragraaf 4.4 van het Landelijk Afvalbeheerplan.