RWZI's

Vraag

Zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties, IPPC-installaties, zoals bedoeld in categorie 5.3 van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies?

Antwoord

Geen IPPC-installatie

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) die alleen stedelijk afvalwater zuivert dat via het gemeentelijk rioolstelsel wordt aangevoerd valt niet onder de Richtlijn industriële emissies. Het gaat dan om een rioolwaterzuiveringsinstallatie die valt onder Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 12 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. Deze hoeven niet eens vergunningplichtig te zijn.

De Kaderrichtlijn Afvalstoffen 2008/98/EG (pdf, 154 kB) geeft namelijk aan dat afvalwater vallend onder andere communautaire wetgeving niet onder het toepassingsgebied van de Kaderrichtlijn afvalstoffen valt. Dit staat in artikel 2 lid 2a van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. De Richtlijn behandeling stedelijk afvalwater, 91/271/EEG is een voorbeeld van andere communautaire wetgeving. Daarom zijn dit soort installaties geen IPPC-installaties.

Mogelijk wel IPPC-installatie

Een RWZI-installatie die wel afvalslib en/of afvalwater ontvangt dat per as wordt aangevoerd kan een IPPC-installatie zijn. Hiervoor moet wel de drempelwaarde overschreden worden:

  • Categorie 5.3a:  De drempelwaarde is 50 ton per dag. Het afvalslib en/of afvalwater moet behandeld worden op een in 5.3 onder a genoemde wijze. Deze handelingen zijn: i. biologische behandeling, ii. fysisch-chemische behandeling, iii. voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding. De verbindingen of mengsels die ontstaan moeten worden afgevoerd ten behoeve van verwijdering.
  • Categorie 5.3b: De drempelwaarde is 75 ton per dag. Het afvalslib en/of afvalwater moet behandeld worden op een in 5.3 onder b genoemde wijze. Deze handelingen zijn: i. biologische behandeling, ii. voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding. De verbindingen of mengsels die ontstaan moeten worden ingezet voor een nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering. Als de behandeling van het afvalslib beperkt blijft tot anaërobe vergisting bedraagt de capaciteitsdrempelwaarde voor deze activiteit 100 ton per dag.

Verwijdering of nuttige toepassing

Het onderscheid in verwijdering en nuttige toepassing is van belang om te bepalen welke ippc-categorie van toepassing is. De Kaderrichtlijn afvalstoffen geeft definities van verwijdering en nuttige toepassing. Deze definities zijn geïmplementeerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer.

Een toelichting op het onderscheid tussen verwijdering en nuttige toepassing staat in paragraaf 4.4 van het Landelijk Afvalbeheerplan.