Productie van biodiesel

Vraag

Valt de productie van biodiesel onder de werkingssfeer van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE)?

Antwoord

Biodiesel is een mengsel van esters. Deze esters worden door een chemische reactie verkregen: verestering. Dit kan dus vallen onder categorie 4.1b van bijlage I van de RIE.

De productie moet wel op industriële schaal plaatsvinden door chemische of biologische omzetting (zie de aanhef van categorie 4). De productie van een kleine hoeveelheid biodiesel voor eigen gebruik, zonder dat er sprake is van een zakelijke activiteit, is geen ‘industriële schaal’.