Productie van gasvormig zuurstof

Vraag

Omvat categorie 4.2 (fabricage van anorganisch-chemische producten) van Bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) de productie van gasvormig zuurstof?

Antwoord

Ja, de productie van zuurstof via een chemische route valt onder IPPC categorie 4.2 van de Richtlijn industriele emissies.

De opsomming van gassen in categorie 4.2a noemt zuurstof (O2) niet uitdrukkelijk. Toch is het duidelijk een ‘anorganisch-chemisch basisproduct’. De lijst onder categorie 4.2a is niet limitatief. Dit blijkt uit de tekst ‘fabricage van anorganisch-chemische producten, zoals’ in de aanhef van categorie 4.2.

De meest gebruikelijke route om zuurstof te produceren is door fysische (cryogene) scheiding uit lucht. Maar categorie 4 verwijst naar fabricage door chemische omzetting. Daarom is de fysische scheiding van een gasmengsel en dus de productie van gasvormig zuurstof via fysische scheiding geen activiteit die valt onder categorie 4.