Bepalen capaciteit levensmiddelen of voeder productie

Vraag

Een producent van voedingsmiddelen maakt verschillende conserven. Om te bepalen of dit bedrijf onder de werkingssfeer van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) valt, moet de productiecapaciteit in tonnen eindproduct per dag worden bepaald. Tellen het (opgiet)water en de verpakking hierbij ook mee?

Antwoord

Het (opgiet)water telt mee bij het bepalen van de productiecapaciteit, maar de verpakking niet. De verpakking is niet inbegrepen in het eindgewicht van het product.

De drempelwaarden in categorie 6.4b geven een indicatie van de potentiële milieubelasting van het productieproces. Het waterverbruik draagt direct bij aan de potentiele milieubelasting. Daarom telt dit waterverbruik mee bij het bepalen van de productiecapaciteit. Een voorbeeld is opgietwater: het water dat bijvoorbeeld aan bonen in glas of blik wordt toegevoegd.

De potentiële milieubelasting van de verpakkingproductie is niet direct aan de voedingsmiddelenproducent toe te rekenen. Het gewicht van de verpakking telt dan ook niet mee bij bepalen van de productiecapaciteit. Een voorbeeld van verpakking is de fabricage van glazen potten of de concervenblikken.