Asfaltmenginstallaties

Vraag

Vallen asfaltmenginstallaties onder categorie 3.4 (smelten van minerale stoffen) van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU)?

Antwoord

Nee, asfaltmenginstallaties vallen niet onder categorie 3.4 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies. Asfaltmenginstallaties zijn daarom over het algemeen geen IPPC-installaties.

Categorie 3.4 omvat installaties voor het smelten van minerale stoffen met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag. Dit is met inbegrip van installaties voor de fabricage van mineraalvezels.

Asfalt is een mengsel van grind (of steenslag), zand en een zeer fijne vulstof dat met bitumen aan elkaar wordt gekleefd. Bitumen is een bijproduct uit de aardolie-industrie, dat als mineraal kan worden beschouwd. Bij asfaltproductie wordt het bitumen verhit tot ongeveer 150oC. Hierdoor wordt het bitumen viskeuzer. Het bitumen smelt dan niet en categorie 3.4 is dan ook niet van toepassing.

Uitzondering is het meesmelten van gebruikt asfalt met een dergelijk hoog gehalte aan teer, dat het gebruikte asfalt aangemerkt moet worden als een gevaarlijke afvalstof. Deze installaties kunnen onder categorie 5.1 onder f van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies vallen. Dit omdat er sprake kan zijn van recycling/terugwinning van andere organische materialen dan metalen of metaalverbindingen (handeling R5) van de Kaderrichtlijn afvalstoffen.

Voor meer informatie over het onderscheid gevaarlijk afval - niet gevaarlijk afval kunt u terecht bij Uitvoering afvalbeheer.