Milieubeheersystemen

Vraag

Is een milieubeheersysteem op grond van de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU verplicht?

Antwoord

Nee, een milieubeheersysteem op zich is op grond van de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE) niet verplicht. Wel maakt milieuzorg deel uit van de beste beschikbare technieken (BBT). Hoe uitgebreid een bedrijf het milieubeheersysteem uitwerkt, hangt af van de lokale situatie en de aard en omvang van het bedrijf.

In de RIE staat geen definitie van het begrip milieubeheersysteem. Op grond van de RIE is een milieubeheersysteem ook geen verplicht onderdeel van een vergunningaanvraag of van de vergunningvoorwaarden. Milieuzorg wordt ergens anders gereguleerd, namelijk in de Emas-verordening (2009/1221/EG).

Dit betekent niet dat milieuzorg onder de RIE geen rol speelt. In artikel 1.1 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht staat in de definitie van beste beschikbare technieken (BBT): “alsmede de wijze van bedrijfsvoering”. Een goed werkend milieubeheersysteem voldoet dus aan de definitie van BBT.

Van de recente BREFs is milieuzorg een vast onderdeel. De BBT-conclusie in deze BREFs luidt samengevat: “Ter verbetering van de algehele milieuprestaties van is het BBT om een milieubeheersysteem uit te voeren en na te leven dat alle volgende elementen omvat”. Over de toepasbaarheid staat “Het toepassingsgebied (bv. mate van gedetailleerdheid) en de aard (bv. gestandaardiseerd of niet-gestandaardiseerd) van het milieubeheersysteem hebben over het algemeen te maken met de aard, omvang en complexiteit van de installatie en de milieueffecten ervan.”

De tekst over de toepasbaarheid geeft aan de invulling van het milieubeheersysteem per bedrijf kan verschillen. Bedrijven in sommige IPPC-categorieën kunnen sterk in omvang verschillen. Bij een bedrijf met twintig werknemers is een gedetailleerd en gestandaardiseerd milieubeheersysteem mogelijk niet proportioneel. Wel mogen van in principe elk bedrijf maatregelen worden verwacht als een passende opleiding van het personeel, het invoeren van veiligheidsinstructies en het opstellen van werkafspraken over milieuaspecten van de bedrijfsactiviteiten, zoals het scheiden van afval.