Vervoermanagement

Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Vervoermanagement moet de milieugevolgen van alle verkeer en vervoer van en naar 'de inrichting' (een bedrijf, een industrieterrein, een school of ziekenhuis) zo veel mogelijk terugdringen. Het gaat dan om alle zakelijke verkeer, van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen.

Toepassing van vervoermanagement door bedrijven en instellingen heeft verschillende milieuvoordelen. Het verbetert bijvoorbeeld de bereikbaarheid.

Met de komst van de Handreiking Vervoermanagement (pdf, 5.6 MB) (laatste wijziging in januari 2020) geven we inzicht in de wijze waarop invulling te geven aan de Zorgplicht van Wm en het Activiteitenbesluit. Daarnaast leggen we de relatie met de EED, the European Energy Efficiency Directive en hoe daar mee om te gaan.

De verschillende doelgroepen krijgen met deze handreiking meer inzicht in de mogelijkheden voor een 'integrale aanpak van duurzame mobiliteit'.

Vervoermanagement en Mobiliteitsmanagement

Vervoermanagement is een onderdeel van mobiliteits-management. Bij vervoer-management wordt gekeken naar de mogelijkheden die een bedrijf zelf heeft om de nadelige gevolgen voor het milieu terug te dringen. Bij mobiliteitsmanagement kijkt men daarnaast ook naar de lokale en/of regionale omgeving van de inrichting.

Voor bedrijven

Voor bedrijven beschrijft de handreiking maatregelen om nadelige gevolgen van verkeer en vervoer te beperken of te voorkomen. Ook helpt de handreiking bij het inrichten van de PDCA-cyclus Vervoermanagement met de tool Goederenvervoer.

Er zijn rekenmodellen om het 'emissie- en energieverbruiksprofiel' van het bedrijf op te stellen of de zogenaamde 'nul-situatie' vast te leggen. Bedrijven kunnen de effecten van besparingsmaatregelen, zoals besparing op brandstoffen en emissies, zelf met deze rekenmodellen berekenen om hun vervoerplan te onderbouwen. Voor goederenvervoermaatregelen zijn er diverse rekenmodellen beschikbaar: Rekenmodule Goederenvervoer. Voor het personenverkeer (woon-werk en zakelijk verkeer en vervoer) is nu ook de Rekenmodule Personenverkeer en -vervoer beschikbaar.

Voor handhavers en toezichthouders

Voor de handhavers en toezichthouders is de handreiking een leidraad bij het benaderen van bedrijven over hun zorgplicht voor vervoer:

  • bij welke bedrijven kun je tijdens de controles prioriteit geven aan het thema vervoer
  • wat kun je aan deze bedrijven vragen (zie tabel hoofdstuk 2, vervoersrelevantie en bijlage 2)
  • welke informatie kun je ze aanbieden (bijlage 3)

Voor vergunningverleners

Voor vergunningverleners is het van belang om vast te kunnen stellen:

  • of een bedrijf vervoerrelevant is (zie tabel hoofdstuk 2)
  • of een vervoerrelevant bedrijf passende maatregelen heeft getroffen om de nadelige gevolgen van bedrijfsgerelateerd transport voor het milieu zoveel als mogelijk te beperken (zie art. 1.1 lid 2 Wm), ter bescherming van mensen en beheersing van het klimaat

Voor beleidsmedewerkers verkeer en vervoer

Voor beleidsmedewerkers verkeer en vervoer geeft de handreiking inzicht in welke maatregelen (bijlage 3) bedrijven kunnen nemen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van lokale verkeer- en vervoerknelpunten. Het zoeken van de samenwerking met de milieucollega's versterkt beide beleidsvelden.

Heeft u gericht vragen en vindt u hierop geen antwoord via deze site dan kunt het Steunpunt Mobiliteitsmanagement mailen.