Vervoermanagement

Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Vervoermanagement moet de milieugevolgen van alle verkeer en vervoer van en naar 'de inrichting' (een bedrijf, een industrieterrein, een school of ziekenhuis) zo veel mogelijk terugdringen. Het gaat dan om alle zakelijke verkeer, van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen.

Toepassing van vervoermanagement door bedrijven en instellingen heeft verschillende milieuvoordelen. Het verbetert bijvoorbeeld de bereikbaarheid.

Met de komst van de Handreiking Vervoermanagement (november 2017) (pdf, 3.5 MB) geven we inzicht in de wijze waarop invulling te geven aan de Zorgplicht van Wm en het Activiteitenbesluit. Daarnaast leggen we de relatie met de EED, the European Energy Efficiency Directive en hoe daar mee om te gaan.

De verschillende doelgroepen krijgen met deze handreiking meer inzicht in de mogelijkheden voor een 'íntegrale aanpak van duurzame mobiliteit'.

Voor bedrijven

Voor bedrijven geeft de handreiking een beschrijving van werkende maatregelen ter beperking/voorkoming van nadelige gevolgen van verkeer en vervoer. Ook biedt de handreiking hulp bij het inrichten van de PDCA-cyclus Vervoermanagement met de tool Goederenvervoer.

Voor het opstellen van het “Emissie- en Energieverbruiksprofiel” van het bedrijf of het vastleggen van de zogenaamde 'Nul-situatie' kan men een aantal Rekenmodellen gebruiken. Bedrijven kunnen de effecten van besparingsmaatregelen zelfstandig met behulp van deze Rekenmodellen berekenen om daarmee hun vervoerplan te onderbouwen.

Voor handhavers en toezichthouders

Voor de handhavers en toezichthouders is de handreiking een leidraad bij het benaderen van bedrijven over hun zorgplicht voor vervoer:

  • bij welke bedrijven kun je tijdens de controles prioriteit geven aan het thema vervoer
  • wat kun je aan deze bedrijven vragen (zie tabel hoofdstuk 2, vervoersrelevantie en bijlage 2)
  • welke informatie kun je ze aanbieden (bijlage 3)

Voor vergunningverleners

Voor vergunningverleners is het van belang om vast te kunnen stellen:

  • of een bedrijf vervoerrelevant is (zie tabel hoofdstuk 2)
  • of een vervoerrelevant bedrijf passende maatregelen heeft getroffen om de nadelige gevolgen van bedrijfsgerelateerd transport voor het milieu zoveel als mogelijk te beperken (zie art. 1.1 lid 2 Wm), ter bescherming van mensen en beheersing van het klimaat

Voor beleidsmedewerkers verkeer en vervoer

Voor beleidsmedewerkers verkeer en vervoer geeft de handreiking inzicht in welke maatregelen (bijlage 3) bedrijven kunnen nemen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van lokale verkeer- en vervoerknelpunten. Het zoeken van de samenwerking met de milieucollega's zal beide beleidsvelden versterken.

Heeft u gericht vragen en vindt u hierop geen antwoord via deze site dan kunt de InfoMil-helpdesk mailen.

Maatregelen en praktijkvoorbeelden

fietsstuur

Binnen deze rubriek kunt u op verschillende manieren zoeken naar milieumaatregelen op het gebied van vervoermanagement.

Milieuvoordelen

lucht-boven-bomen

Toepassing van vervoermanagement door bedrijven en instellingen heeft verschillende milieuvoordelen. Daarnaast wordt de bereikbaarheid verbeterd.

Nieuws

Uw onderwerpen

Vervoermanagement en Mobiliteitsmanagement

Vervoermanagement is een onderdeel van Mobiliteitsmanagement. Bij vervoermanagement wordt gekeken naar de mogelijkheden die een bedrijf zelf heeft om de nadelige gevolgen voor het milieu terug te dringen. Bij mobiliteitsmanagement kijkt men daarnaast ook naar de lokale en/of regionale omgeving van de inrichting.