Milieuvoordelen

Toepassing van vervoermanagement door bedrijven en instellingen heeft verschillende milieuvoordelen. Het levert energiebesparing op, het draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit door de reductie van de uitstoot van fijnstof, koolwaterstoffen en NOx, het draagt bij aan de aanpak van het klimaatprobleem door vermindering van de CO2-uitstoot en zorgt voor een vermindering van verkeerslawaai. Daarnaast wordt de bereikbaarheid verbeterd.

Vervoermanagement levert niet alleen het milieu voordeel op maar levert ook voordeel op voor het bedrijf. Door het voorkomen of verminderen van het aantal vervoersbewegingen en het efficiënter maken van het vervoer dat plaats vindt, wordt ook een kostenreductie bereikt. Ook bedrijven, die door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO, een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving, kunnen scoren met Vervoermanagement.

Samenwerken
Zonder een goede infrastructuur en alternatieve vervoersmogelijkheden in de nabijheid van een bedrijf zijn de mogelijkheden om op inrichtingsniveau vervoermanagement te stimuleren en te implementeren beperkt. Samenwerking tussen de afdeling milieu en de afdelingen verkeer, ruimtelijke ordening en economische zaken is daarom een vereiste om de voorwaarden te creëren voor een zo optimaal mogelijk vervoer van personen en goederen van en naar een inrichting.

Meer informatie 
Bekijk ook de links naar andere delen op de InfoMil website of andere sites waar u meer informatie kunt vinden over de hierboven genoemde thema's.

Meer informatie over:

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie over diverse programma's en regelingen op het gebied van mobiliteit en klimaatbeleid.

Op de website van Rijksoverheid vindt u ondermeer dossiers over luchtkwaliteit, auto en energiebesparing.