Carpoolen

Het Directoraat Generaal Personenvervoer (Directie Mobiliteitsmarkt) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGP-M) heeft de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat (AVV) de opdracht gegeven een beleidsevaluatie uit te voeren naar de effectiviteit van carpoolen.

Het rapport bevat een totaalbeeld van de evaluatie van het carpoolbeleid van de rijksoverheid. Het is derhalve vrij omvangrijk. De verschillende delen zijn voor uiteenlopende doelgroepen interessant. Hieronder volgt daarom een kort overzicht van wat de diverse hoofdstukken te bieden hebben.

Hoofdstuk 2 is gericht op de beschrijving van de effectiviteit van het totale carpoolbeleid op rijksniveau. Aan de hand van verschillende relevante indicatoren staat beschreven hoeveel het carpoolbeleid tot nu toe heeft opgeleverd.

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de verschillende instrumenten die zijn ingezet door de rijksoverheid. Per instrument wordt aangegeven welke ervaringen daarmee zijn opgedaan in het verleden en wat de effectiviteit daarvan was.

In hoofdstuk 4 wordt het carpoolbeleid getoetst aan de hand van de theorie van de gedragsbeïnvloeding. Uit de lessen vanuit de gedragsbeïnvloeding volgen een aantal concrete aanwijzingen voor het toekomstig carpoolbeleid.

In hoofdstuk 5 worden de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken nogmaals op een rij gezet. Het hoofdstuk sluit af met de formulering van een aantal ‘kansen voor carpoolen', waarop men zich bij het formuleren van het carpoolbeleid in de toekomst kan richten.