Wet- en regelgeving vervoermanagement

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) moet iedereen voldoende zorg voor het milieu in acht nemen. Artikel 1.1 lid 2 van deze wet noemt daarbij ook het aspect verkeer en vervoer. De nadelige milieugevolgen van het verkeer van en naar een inrichting moeten zoveel mogelijk beperkt blijven.

Wabo

Uit een vergunningaanvraag moet blijken welke de maatregelen de aanvrager treft om de milieugevolgen van vervoerbewegingen te beperken. Het bevoegd gezag moet hierover de in aanmerking komende voorschriften aan de vergunning verbinden. Dit staat in het Besluit omgevingsrecht, artikel 5.7 lid 1.

Activiteitenbesluit

Inrichtingen die niet vergunningplichtig zijn, vallen onder het Activiteitenbesluit. Dit besluit kent een zorgplichtartikel, artikel 2.1, lid 2k. Dit artikel verplicht een inrichting in algemene zin om maatregelen te nemen. De nadelige gevolgen voor het milieu van haar verkeersbewegingen moet ze zo veel mogelijk voorkomen, of beperken.

Beleidsnotitie

Er is een beleidsnotitie "Vervoermanagement / Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting" (pdf, 94 kB), die beschrijft hoe aan vervoersmanagement invulling moet worden gegeven. De basis voor deze beleidsnotitie ligt in de zorgplicht uit de de Wet milieubeheer.

Deze beleidsnotitie vervangt het onderdeel "Vervoermanagement" uit de InfoMil handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven PD09" (2006). De in deze handreiking beschreven sytematiek is gewijzigd. Dit houdt verband met de komst van het Activiteitenbesluit, de Wabo en initiatieven van de Taskforce Mobiliteitsmanagement. Deze taskforce is opgevolgd door het Platform Slim Werken Slim Reizen.

De mogelijkheden voor het bevoegd gezag:

Vervoerbewegingen van werknemers

  • Vergunningverleners kunnen door de Wabo altijd concrete voorschriften in een vergunning opnemen.
  • Inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten de zorgplicht in acht nemen. Dit geldt ook zolang het puntensysteem uit het Activiteitenbesluit (artikel 2.16) nog niet in werking is.
  • De rijksoverheid kiest op dit moment voor een niet-verplichtende, maar ook niet-vrijblijvende aanpak. Daartoe is de Taskforce Mobiliteitsmanagement en diens opvolger het Platform Slim Werken Slim Reizen opgericht. Dit platform schept ruimte voor partijen om in dialoog een aanpak op te stellen. Dit laatste maakt een strikte handhaving op grond van nakomen van de zorgplicht niet voor de hand liggend.

Goederenvervoer en bezoekersverkeer

  • Vergunningverleners moeten op grond van het Besluit omgevingsrecht de in aanmerking komende voorschriften in de vergunning opnemen.
  • Inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten een normale zorgplicht in acht te nemen.

Het Activiteitenbesluit maakt het mogelijk om een maatwerkvoorschrift op te leggen, als de zorgplicht onvoldoende wordt nagekomen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van het onvoldoende nakomen van de zorgplicht als de inrichting onvoldoende maatregelen treft om de schadelijke gevolgen van vervoersbewegingen te verminderen. Ook kan aanvullend gemeentelijk beleid aanleiding vormen om extra eisen te stellen.