Bouwbesluit 2012 en Bouw- en slooplawaai

Sinds april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht. In art. 8.3 Bouwbesluit 2012 zijn regels opgenomen voor het geluid van (ver)bouwen van bouwwerken en sloopwerkzaamheden. Deze regels hebben alleen betrekking op bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden en niet op de doe-het-zelver.

Dagwaarde

Het Bouwbesluit hanteert een dagwaarde. Deze waarde:

  • is de waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid tussen 07.00 tot 19.00 uur
  • wordt bepaald op de gevel van een geluidsgevoelig object als bedoeld in artikel 11.1 van de Wet milieubeheer
  • wordt vermeerderd met een eventuele toeslag voor geluid met een impulskarakter
  • wordt bepaald volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, internetuitgave 2004

Toelichting:

  • In artikel 8.3, lid 1 is bepaald dat bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag worden uitgevoerd.
  • In artikel 11.1 Wm wordt naast gebouwen ook terreinen genoemd dat vanwege de bestemming daarvan bijzondere bescherming tegen geluid behoeft. De dagwaarde heeft echter alleen betrekking op gebouwen, omdat volgens de toelichting hier aansluiting is gezocht bij de circulaire Bouwlawaai.
  • Volgens de Handleiding is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau reeds inclusief de toeslag voor geluid met impulskarakter. Omdat andere toeslagen hier buiten beschouwing blijven is derhalve met langtijdgemiddeld beoordelingsniveau het equivalente geluidsniveau bedoeld.

Blootstellingsduur

De dagwaarde is maximaal 80 dB(A).
De dagwaarde mag niet meer bedragen en niet langer duren dan de in deze tabel aangegeven waarden.

Dagwaarde en maximale blootstellingsduur

Dagwaarde

Max. blootstellingsduur

Onder of gelijk aan 60 dB(A) Onbeperkt
Boven de 60 dB(A) Ten hoogste 50 dagen
Boven de 65 dB(A) Ten hoogste 30 dagen
Boven de 70 dB(A) Ten hoogste 15 dagen
Boven de 75 dB(A) Ten hoogste 5 dagen
Boven de 80 dB(A) 0 dagen

Deze tabel is als volgt te lezen. Voor activiteiten die een dagwaarde veroorzaken van meer dan 60 dB(A) zijn ten hoogste 50 dagen beschikbaar, waarvan maximaal 30 dagen de dagwaarde meer dan 65 dB(A) mag zijn. Van deze 30 dagen mag de dagwaarde maximaal 15 dagen hoger dan 70 dB(A) zijn. De dagwaarde bij gevels van woningen mag maximaal 5 dagen tussen de 75 en de 80 dB(A) bedragen. Een dagwaarde boven de 80 dB(A) is niet toegestaan.

Voor situaties die niet in deze tabel passen kan een ontheffing worden verleend. Zie ontheffing.

Avond, nacht en zondag

Met ontheffing kunnen bouw- en sloopwerkzaamheden plaatsvinden in de avond, nacht en zondag.
Met een ontheffing kan dus gebruik worden gemaakt van toestellen en installaties die dag en nacht in bedrijf zijn, zoals grondwaterpompen.

Piekgeluiden

In het Bouwbesluit 2012 is geen beoordelingskader voor het maximale geluidsniveau opgenomen.