Circulaire bouwlawaai 2010

De circulaire bouwlawaai 2010 wordt toegepast voor situaties waar het Bouwbesluit 2012 niet van toepassing is, zoals de aanleg van infrastructuur. Zie Gemeentelijke verordening. Bovendien is het toepasbaar als handvat bij het formuleren van voorschriften bij ontheffing van het bouwbesluit.

De circulaire bouwlawaai staat op een website van rijksoverheid. Deze vervangt de circulaire van 1991. Het uitgangspunt is het zo veel mogelijk voorkomen van bouw- en slooplawaai door bijvoorkeur het toepassen van stille technieken. Daarvoor is een nieuwe beoordelingswijze beschreven.

Dagwaarde

De circulaire bouwlawaai hanteert een dagwaarde. Deze waarde:

 • is de waarde van het equivalente geluidsniveau bepaald over de periode lopend van 7.00 tot 19.00 uur vermeerderd met een straftoeslag voor geluid met een impulsachtig karakter;
 • wordt bepaald op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van geluidsgevoelige terreinen;
 • wordt bepaald overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. Deze dagwaarde komt overeen met de dagwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT,dag), waarbij dat alleen de impulstoeslag wordt toegepast.

Voorkeursgrenswaarde

De voorkeursgrenswaarde is een dagwaarde van 60 dB(A). Deze komt overeen met de toetsingsnorm uit circulaire van 1991. Om hieraan te kunnen voldoen, kunnen maatregelen worden toegepast als:

 • het inzetten van stil materieel of het toepassen van stille technieken;
 • een (gunstige) indeling van de bouwplaats;
 • een gunstige toepassing van de bouwvolgorde.

Blootstellingsdagen

Als de dagwaarde hoger is dan voorkeursgrenswaarde van 60 dB(A), is een maximaal aantal blootstellingsdagen geadviseerd. Dit geldt voor het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden, als ook voor de bijgehorende installaties en toestellen gedurende het gehele project, die plaatsvinden tussen 07.00 en 19.00 uur op werkdagen. De dagwaarde mag niet meer bedragen en niet langer duren dan de in deze tabel aangegeven waarden en maximale blootstellingduur in dagen. Een geluidsniveau boven de 80 dB(A) wordt afgeraden.

Tabel blootstellingsdagen
Dagwaarde Max. blootstellingsduur
tot 60 dB(A) Geen beperking in dagen
Boven de 60 dB(A) Ten hoogste 50 dagen
Boven de 65 dB(A) Ten hoogste 30 dagen
Boven de 70 dB(A) Ten hoogste 15 dagen
Boven de 75 dB(A) Ten hoogste 5 dagen
Boven de 80 dB(A) 0 dagen

Deze tabel is als volgt te lezen. Voor activiteiten die een dagwaarde veroorzaken van meer dan 60 dB(A) zijn ten hoogste 50 dagen beschikbaar, waarvan maximaal 30 dagen de dagwaarde meer dan 65 dB(A) mag zijn. Van deze 30 dagen mag de dagwaarde maximaal 15 dagen hoger dan 70 dB(A) zijn. De dagwaarde bij gevels van woningen mag maximaal 5 dagen tussen de 75 en de 80 dB(A) bedragen. In situaties waarbij hogere dagwaarden of een langere blootstellingsperiode wordt verwacht of werkzaamheden plaatsvinden op zaterdag, zon- en feestdagen, dient met maatwerk naar specifiekere oplossingen te worden gezocht.

Continue geluidsbronnen

Als er geluidsbronnen continu op de bouw- en sloopplaatsen in bedrijf zijn, zoals grondwaterpompen, is in de circulaire geadviseerd een geluidsnorm van ten hoogste 45 dB(A) en 40 dB(A) voor respectievelijk de avond- en nachtperiode in de ontheffing op te nemen. Er kunnen eventueel ook andere normen worden voorgeschreven. Mochten deze hoger zijn dan de 45 respectievelijk 40 dB(A) moet dit maatwerk goed beargumenteerd en gecommuniceerd worden.

Avond, nacht en weekend

De circulaire bouwlawaai gaat er in eerste instantie vanuit dat bouw- en sloopwerkzaamheden in de dagperiode plaatsvinden. Voor bepaalde onderdelen van bouwprojecten kan avond- en nachtwerk of werken in het weekend echter niet altijd worden vermeden. Voor deze situaties is het raadzaam per geval te beoordelen of de werkzaamheden inderdaad in die periode moeten plaatsvinden en of het mogelijk is, door middel van het toepassen van best beschikbare stille technieken, de hinder zoveel mogelijk te vermijden. Bij werkzaamheden in de avond of nacht is het dan van belang de aannemer expliciet te wijzen op zijn plicht het personeel te instrueren om in die periode geen onnodige geluidsoverlast te veroorzaken.

Piekgeluiden

In de circulaire staat geen beoordelingskader voor het maximale geluidsniveau. Het is raadzaam om per geval na te gaan wanneer piekgeluiden hinderlijk kunnen zijn. Bij deze afweging spelen onder meer een rol:

 • de frequentie waarmee piekgeluiden optreden;
 • het tijdstip waarop deze optreden;
 • de duur;
 • het niveau;
 • de mogelijkheid tot het treffen van maatregelen.