Voorlichting

Bouwlawaai is niet altijd te voorkomen en zal in sommige gevallen tijdelijk geluidhinder veroorzaken. Met een goede, tijdige en juiste informatievoorziening aan omwonenden over de verschillende gebeurtenissen in het bouwproces, worden geluidsniveaus die hoger zijn dan de dagwaarde van 60 dB(A) beter geaccepteerd. Het is raadzaam meer aandacht voor de communicatie met omwonenden te vragen, naarmate de kans op geluidhinder hoger is.

Doelgroep

Het is raadzaam de grootte van de groep waarmee gecommuniceerd wordt, af te stemmen op de mate van mogelijke hinder. Bijvoorbeeld niet alleen de eerste lijnsbebouwing maar ook de wijk daar achter. Bij een groot aantal betrokkenen, bewoners en/of gebruikers (bijvoorbeeld in een dichtbevolkt, stedelijk gebied) kan ook worden gesproken met organisaties die de bewoners en/of gebruikers in redelijkheid vertegenwoordigen.

Vormen voorlichting

De mate van inzetbaarheid van middelen is maatwerk. Het is onder andere afhankelijk van:

 • De omvang en de duur van de sloop- en bouwactiviteiten.
 • De omvang van de (eventueel verschillende) geluidsbelastende periodes.
 • Het aantal omwonenden.

Mogelijke communicatiemiddelen zijn:

 • Berichtgeving in huis-aan-huisbladen of krant en op een (gemeentelijke) website.
 • Het houden van een voorlichtings- of een informatieavond in het plaatselijke buurthuis of -café.
 • Het informeren van de omwonenden per brief.
 • Het verspreiden van een "bouwkrant" huis aan huis met het laatste nieuws en de nieuwste planning.
 • Het openstellen van een website met informatie over de bouwactiviteiten eventueel voorzien van meetresultaten van de geluidmetingen.
 • Het organiseren van bezoekersdagen op de bouwplaats onder het motto: laat zien wat je doet.
 • Het instellen van een klankbord groep (bouwer, bevoegd gezag, omwonenden) die regelmatig bijeenkomt (bij langdurende projecten).

Het aanstellen van een omgevingsmanager als intermediair tussen bouwer en omgeving. De omgevingsmanager heeft als primaire taak altijd bereikbaar te zijn en een luisterend oor te bieden voor klachten, vragen en opmerkingen.

Inhoud voorlichting

Er kan bijvoorbeeld uitleg worden gegeven over de inhoud van de aannemingsovereenkomst, met name gericht op de concrete zaken die daaruit voortvloeien, zoals:

 • De aard en duur van de geluidhinder;
 • Hoe de opdrachtgever/de aannemer de geluidhinder beperkt;
 • Een (telefonisch) aanspreekpunt bij de aannemer en gemeente voor vragen.