Agrarische activiteiten: Mobiele bronnen

Vraag

Moet de geluidbelasting van mobiele bronnen/activiteiten/ werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het lossen van voer in een silo bij een agrarische inrichting meegenomen worden in de toetsing aan de grenswaarden?

Antwoord

Het antwoord is verschillend voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveauen het maximale geluidsniveau.

Nee.
Bij de beoordeling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt de geluidbelasting van activiteiten en werkzaamheden in beginsel niet meegenomen voor zover het geen glastuinbouwbedrijf in een glastuingebied betreft. Reden is dat de verwachting is dat de activiteiten veelal op het land zullen plaatsvinden (behoort niet tot de inrichting) en wanneer ze wel binnen de inrichting plaatsvinden ze op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niet veel invloed zullen hebben.

Een tractor of vrachtauto die uren op eenzelfde plek met draaiende motor draait vanwege laden/lossen blijft een mobiele bron c.q. een activiteit, waarvan de geluidbelasting niet mee mag worden genomen bij de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Mocht blijken dat activiteiten/werkzaamheden wel een belangrijke bron zijn voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en er op basis daarvan hinder te verwachten is, dan is het op basis van artikel 2.20, lid 7 mogelijk om een maatwerkvoorschrift op te nemen. Maatwerkvoorschriften kunnen bijvoorbeeld zijn voorschriften ten aanzien van frequentie of ten hoogste toegestane gebruiksduur, gedragsvoorschriften, voorzieningen, of technische maatregelen aan de bronnen zelf.

Ja, in principe wel.
Voor de beoordeling van het maximale geluidsniveau moeten in principe de activiteiten en werkzaamheden wel meegenomen worden. Echter, in de dagperiode (06.00 uur tot 19.00) zijn op basis van artikel 2.17, lid 5 onder c de grenswaarden niet van toepassing op het laden en lossen, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid.

In artikel 2.18 staat dat bij het bepalen van de maximale geluidniveaus een aantal bronnen buiten beschouwing blijven. Waaronder ten hoogste één transport voor de aan- en afvoer van producten per aansluitende avond- en nachtperiode en het wassen van kasdekken.