Geluid in 't kort -Traumahelikopters

Het Activiteitenbesluit bevat regels voor de inzet van traumahelikopters in het kader van spoedeisende medische hulpverlening.

Naast de geluidsvoorschriften onderaan deze pagina zijn er gebruiksvoorschriften.

De regels zijn overgenomen uit het inmiddels vervallen "Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen". Enkele overgangsbepalingen uit dit Besluit zijn overbodig geworden en daarom niet overgenomen in het Activiteitenbesluit. De redactie van de artikelen is aangepast voor een betere inpassing in de systematiek van het Activiteitenbesluit. De inhoud van de geluidsvoorschriften wijzigt niet.

Inhoud voorschriften

De geluidvoorschriften van de artikelen 2.17 tot en met 2.22 van het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing op het gebruik van traumahelikopters. In plaats daarvan gelden de voorschriften van paragraaf 3.3.6 "Het gebruik van hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen".

De voorschriften bevatten een grenswaarde voor de het geluidsvermogen van een traumaheli en gedragsvoorschriften ter beperking van geluidhinder.

De voorschriften zijn zodanige opgesteld dat deze de inzet van traumahelikopters bij spoedeisende hulpverlening niet belemmeren. Ook voorkomen ze onnodige geluidsoverlast door het beperken van het gebruik van traumahelikopters voor niet medisch urgente doeleinden. Het is niet mogelijk om met maatwerkvoorschriften andere of aanvullende voorschriften voor helikopters voor te schrijven.

In de voorschriften is onderscheid gemaakt tussen helitraumacentra en andere ziekenhuizen.

Voorschriften helitraumacentra en andere ziekenhuizen
Aspect Helitraumacentra Andere ziekenhuizen
1. Geluidsvermogenniveau traumaheli max. 140 dB(A) n.v.t.
2. Spoedeisende vluchten Geen maximum Geen maximum
3. Vluchten opleiding en training max. 400 pj (3 en 4 samen) max. 20 pj
4. Vluchten onderhoud, reparatie en tanken

n.v.t.

Het bronvermogenniveau van een helikopter bij een helitraumacentrum mag niet hoger zijn dan 140 dB(A). Niet-helitraumacentrum hebben geen traumahelikopters in eigen beheer. Daarom gelden bij een niet-helitraumacentrum geen eisen voor het geluidsvermogenniveau.
Helitraumacentrum

Activiteitenbesluit, artikel 1.1 lid 1:
helitraumacentrum: een academisch ziekenhuis dat binnen de inrichting beschikt over een voorziening voor het landen en opstijgen van hefschroefvliegtuigen en die voorziening hoofdzakelijk in gebruik heeft voor het regulier vervoeren van een mobiel medisch team.

Mobiel medisch team

Activiteitenbesluit, artikel 1.1:
mobiel medisch team: team bestaande uit in ieder geval een arts en een verpleegkundige, ieder met een specifieke opleiding en ervaring op het gebied van de pre-hospitale spoedeisende medische hulpverlening