Aanleg van een gemeentelijke weg

Wanneer er een gemeentelijke weg ruimtelijke mogelijk wordt gemaakt, is altijd de Wet geluidhinder van toepassing. Daarbij maakt het niet uit of de gemeente een autosnelweg, een autoweg of een andere weg aanlegt. De enige uitzondering daarop is een 30 km-uur weg.

Als in een bestemmingsplan de bestemming "Verkeer" voor de aanleg van een nieuwe weg (geen hoofdweg en geen 30 km-weg) wordt opgenomen is de Wgh van toepassing. Een onderzoek (artikel 77 Wgh) naar de akoestische gevolgen van de aanleg van een weg op de geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van die weg is dan nodig. Op basis van artikel 76 Wgh moet bij de vaststelling van het bestemmingsplan geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van een weg worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde of eventueel vastgestelde hogere waarden.

NB. Bij een bestemmingsplan waarin sprake is van een wijziging van de indeling of inrichting van een bestaande weg moet onderzocht worden of er sprake is van een relevante akoestische verandering, de zogenoemde "reconstructie van een weg" (artikel 99 Wgh). Zie voor meer informatie "dossier Geluid, Functies/Activiteiten, Wijziging van een weg".

Gegevens in het bestemmingsplan
Maakt een bestemmingsplan een nieuwe weg (in principe ≥ 50 km/uur) mogelijk? Dan moet daarin de functie van de weg, het dwarsprofiel of het aantal rijstroken, of de as van de weg waarmee in het akoestisch onderzoek gerekend is (artikel 3.3.1 lid 1 sub b Bro) aangegeven worden. Dit kan op verschillende manieren, denk bijvoorbeeld aan:

  • het opnemen van een tracé binnen een globale bestemming (bijvoorbeeld Wonen) door de aanduiding 'as van de weg' of het opnemen van een dwarsprofiel
  • voor doorgaande wegen ('stroomwegen') kan de bestemming Verkeer (V) gebruikt worden, voor andere wegen (30 km-wegen) is het mogelijk de bestemming Verblijfsgebied (VB) te gebruiken
  • het opnemen van de gebiedsaanduiding van de geluidszone (of milieuzone) langs een weg. Dit geldt met name bij een uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid

Hogere waarde
Is voldoen aan de voorkeursgrenswaarde bij de aanleg van een nieuwe weg niet mogelijk? Dan biedt de Wgh de mogelijkheid af te wijken van de voorkeursgrenswaarde tot een maximale ontheffingswaarde, de zogenaamde hogere waarde (zie voor informatie over de procedure: "Procedure Besluit hogere waarden").

Het bevoegd gezag mag hogere vaststellen als het plan aan twee voorwaarden voldoet (artikel 110a, lid 5 Wgh).:

  • de maatregelen (bron- en overdrachtsmaatregelen) gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidsbelasting op de gevels, zijn onvoldoende doeltreffend, of;
  • deze maatregelen ontmoeten overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeers- en vervoerskundige of financiële aard.

Ook bij een reconstructie van een weg kan het bevoegd gezag hogere waarden vaststellen. Vuistregel daarbij is dat de geluidsbelasting voor woningen door een reconstructie van een weg met niet meer dan 5 dB mag toenemen. Onder bepaalde voorwaarden is een grotere stijging van de geluidsbelasting acceptabel.