Wijziging artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

In Hoofdstuk 3 RMV 2012 staan voorschriften voor wegen voor situaties in het kader van de Wet geluidhinder.

Artikel 3.4 van dit hoofdstuk gaat over het toepassen van een aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg.

Volgens dit artikel wijzigt de hoogte van de aftrek per 1 juli 2018. Deze datum is gerelateerd aan de Omgevingswet. Maar deze wet zal niet per 1 juli 2018 in werking treden. Om deze reden wordt dit artikel 3.4 op dit punt tijdig gewijzigd, zie de Staatscourant, Jaargang 2018, Nr. 31892,  gepubliceerd op 12 juni 2018.

Aftrek artikel 110g Wgh (artikel 3.4)

Op de geluidsbelasting vanwege een weg wordt volgens artikel 110g Wgh een aftrek toegepast. Deze aftrek bedraagt:

  • Voor wegen waar de representatieve snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer is:
    • 4 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 57 dB is
    • 3 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB is
    • 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting
  • 5 dB voor de overige wegen
  • 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder (borging binnenwaarden).

Het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (hieronder RMV 2012) bevat voorschiften voor wegverkeer in het kader van de Wet geluidhinder. Er is onder andere vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden optredende geluidsniveaus worden vastgesteld.

De basis voor de wijze van uitvoering van akoestisch onderzoek staat in afdeling 2 van Hoofdstuk VIIIa van de Wet geluidhinder. De artikelen in deze afdeling bevatten ook de grondslag voor het vaststellen van reken- en meetvoorschriften.